S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

మెయిన్ ఫీచర్

07/31/2019 - 18:50

‘‘ఓ తాపసోత్తములారా! ఓ మహానుభావులారా! మీ అగ్నికార్యాలు, పశుపక్షాదుల ఎడల ధర్మాన్ని సక్రమంగా నెరవేరుతున్నాయా? మీకు కుశలమేగదా?’’అని వారితో అన్నది. అందుకు

07/30/2019 - 19:33

భయంతో ఒక చెట్టుచాటున కొంతసేపు దాగి మరలా ముందుకు సాగింది.
అద్భుత దృశ్యాలను దమయంతి కనులారా చూస్తున్నది. ఇదివరలో తనకు అలాంటి పరిస్థితి కలుగలేదు.
ఆ అరణ్యంలో తన భర్త నలుని వెదుకుచూ ఒక్కతయే తిరుగాడుచున్నది. భర్తను ఎడబాసిన దుఃఖంతో ఉన్నప్పటికినీ, పాతివ్రత్య మహాత్యంవలన దేనికీ భయపడటం లేదు. అలా నడచి నడచి అలసట చెంది ఒక రాతిపై కూర్చొని విలపించింది. మరలా లేచింది. అక్కడనున్న చెట్టుతో...

07/29/2019 - 18:35

‘‘ఓ సుందరాంగీ! ఒంటరిగా దొరికిన నీవంటి అందగత్తెను ఏ పురుషుడు కోరడు? అనవసరపు మాటలను కట్టిబెట్టి నా కోర్కెను తీర్చుము! అట్లుగానిచో బలవంతంగానయినా నిన్ను పొందగలను’’ అని వదరగా

07/28/2019 - 21:10

నేను చాలా భయపడుచున్నాను! దర్శనభాగ్యాన్ని కల్గించుము! నా గురించి నేను దుఃఖించడం లేదు. ఒక్కరూ మీరేవిధంగా ఉండగలరో అని మీ గురించే విచారిస్తున్నాను.
నన్ను కానక మీరేలా ఉండగలరు?
అని అనేక విధాల పరితపిస్తూ, ఎలుగెత్తి పిలుస్తూ, నలుదిక్కులా పరుగెత్తుతూ దమయంతి విలపిస్తూ వెదుకసాగింది. భయం ఆవహించింది. కొంతసేపు అలా నిట్టూరుస్తూ, దుఃఖిస్తూ.

07/26/2019 - 18:52

ఈ లలన తొల్లి మెత్తనైన పరుపులపై పరుండి చెలికత్తెలు పాదాలు ఒత్తుతుండగా శయనించేది. నేడు ఈ కటిక నేలపై, ధూళిలో, దుమ్ములో నిద్రిస్తున్నది. విధి ఎంత వైపరీత్యం అని దుఃఖించాడు. దీనికి కారణం తన స్వయం కృతాపారధమే!

07/25/2019 - 19:05

అందుకుదుఃఖభారంతో కన్నీరుకారుస్తూ జాలిగొలిపే మాటలతో దమయంతి నలునితో
‘‘మహారాజా! మీ సంకల్పం విన్న నా హృదయం దహించుకపోతున్నది. నాథా! అన్ని రోగాలలో గొప్ప రోగం దుఃఖం. గొప్ప దుఃఖమనే రోగంతో పీడించబడిన వానికి మంచి మందు ఏదో కాదు. భార్యయే సుమా! ఎవడు భార్యతో కూడి ఉంటాడో అతడికి ఎన్ని కష్టాలైనా అనుభవిస్తున్నట్లు అనిపించదు.

07/24/2019 - 19:52

దిగంబరుడైన నిన్ను చూచి సంతోషించటానికి వచ్చాము. నీ సంపద, నీ రాజ్యాన్ని మోసగించి పరిగ్రహించిన పాచికలము మేము. పక్షుల రూపం ధరించి నిన్ను మోసగించి, నీవు కట్టిన బట్టలను గూడా అపహరించవచ్చాము. అపహరించాము. పని అయిపోయింది’’అని పలుకుచూ ఆ పక్షులు ఆకాశమార్గంపట్టి ఎగిరిపోయాయి. ఆ పిట్టల పలుకులు విని ఆశ్చర్యపోయాడు నలుడు.

07/23/2019 - 19:31

ఈ విధంగా మా మాటలను వినకపోవడం మహారాజు దోషమని నేను తలంచడము లేదు. ఎందుకో మోహంతో మహారాజు నా మాటనుగూడా వినడం లేదు.

07/23/2019 - 03:59

అపుడు దమయంతి దుఃఖంతో శోకతప్తమైన మనస్సుతో, కన్నీటితో గద్గదస్వరంతో నైషధునితో
‘‘మహారాజా! పురజనులు అందరూ మంత్రులతో కలిసి రాజభక్తితో తమ దర్శనార్థమై వచ్చి ద్వారంవద్ద వేచి ఉన్నారు. వారిని మీరు చూడాలి’’ అని పలుమార్లు చెప్పింది.
అయితే కలి ఆవహించిన నలమహారాజు అలా పలుమార్లు చెప్పి విలపిస్తున్న దమయంతితో మాటలాడక ఊరకున్నాడు.

07/23/2019 - 03:58

అప్పుడు ఆ అశౌచాన్ని ఆధారంగా చేసికొని కలిపురుషుడు పాదంనుండి నలమహారాజులో ప్రవేశించాడు. నలుని ఆవేశించాడు.

Pages