S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

సుమధుర రామాయణం

04/22/2018 - 21:58

700. కొమరు నంగదు ననుమతి గోరుకొనిరి
హనుమజాంబవదాదు లంగీకరింప
ననుమతించెను వాలినందనుడు నంత
మధువనంబున జొచ్చిరీ మధువు గ్రోల

701. వనమునం బ్రవేశించి ప్లవంగ పతులు
మధుర ఫలముల భుజియించి మధువుగ్రోలి
మతుతలై యాట పాటల మతులు మరచి
మధువనము నంత గలచగ దధిముఖుండు

04/20/2018 - 21:28

684. అనుచు దెల్పి హనుమ మనసార రాముని
దలచుకొని యరిష్ట పర్వతమును
ఎక్కి మేనుపెంచి కుప్పించి యెగయగ
పర్వతమ్ము క్రుంగె పుడమిలోకి

685. ఆకసంబున నెగిరెడు రెక్కలుగల
పర్వతమువలె హనుమంతుడరుగ దొడగ
మార్గ మధ్యములోన మైనాక గిరిని
బలుకరించి, గాంచె మహేంద్ర పర్వతమును

04/19/2018 - 21:29

668. మరణ తుల్యవౌ దండన యాకపికి వి
ధించి విడిచిన నవమాన సూచకమగు
గుర్తుతో నేగ రాముడు క్రుద్ధు డగుచు
యుద్ధమొనరింప కపి సేనతోడ వచ్చు

669. అపజయమ్మెరుగని యనుచరులు నీకు
కోట్ల సంఖ్యలు గలరు నీ కదన బలము
వారు జూపుదురా నర వానరులకు’’
నను విభీషణు మాటల నాలకించి

04/18/2018 - 20:46

652. మేరు గిరిపైని నీలమేఘమ్ము కరణి
పసిడి సింహాసనమున నాసీనుడైన
యసుర వల్లభు జూచి యాశ్చర్య చకితు
డైన హనుమంతు డిట్లు దలచుకొనియె

653. యేమి రూపము యేమి తేజమ్మితండు
ఇంద్ర పదవికి జాలినవాడు గాని
రుూ యధర్మ వర్తన లేకయున్న మూడు
జగము లీతని దాస్యము జేయకునె్న?

04/16/2018 - 21:19

620.ఇంద్ర సంతానమా వాయసమ్ము రామ
చంద్రు కీర్తించి తన దారి నరిగె దీని
వాచకాభిజ్ఞానమనుచు వసుధపుత్రి
దెల్పె హనుమకు స్వామికి జెప్పుమనుచు

621. హనుమ భక్తితో జానకి పాదములకు
మరల మరల ప్రణామము లాచరించి
సెలవు గైకొని యిక వీరి బలపరీక్ష
జేసి జనిన కార్యమ్ము సంపూర్ణమగును

04/15/2018 - 21:16

605.ముద్రికను జూచి ప్రేమ ముప్పిరి గొనంగ
నశ్రవులు నిండియున్న నేత్రముల కద్దు
కుని శుభశకునంబుల ఫలం అని జనకజ
ఆంజనేయుని కొనియాడె నాదరమున

606.‘‘నాదు ప్రాణదాతవు పవనసుత నీవు
సాగరముదాటి లంక శోధించి నన్ను
గాంచి రామ సందేశము దెల్పినాడ
వన్న నీవు కేవల కపివే గణింప

04/13/2018 - 20:50

590. నాదు కోరిక దీర్పగ నాధు డరిగె
అంతలో రాము నెలుగున యార్తనాద
యపుడు వినవచ్చె లక్ష్మణు డరుగకున్న
నిష్ఠూరములాడి బంపితి సచ్చరిత్రు

591. ఆశ్రమంబున నొంటిగ నున్న నన్ను
సాధువేషంబునను వచ్చి మోసగించి
రావణాసురు డపహరించిటకు దెచ్చె
రెండు మాసము లేగ నే బ్రతుక హనుమ!’’

04/12/2018 - 21:41

576. ‘‘దశరధుండును రాజోత్తముం డయోధ్య
యేలికాయన పుత్రులు నట్గురందు
జ్యేష్ఠ తనయుడు రాముడు సత్యమూర్తి
ధర్మవిగ్రహాడతులప పరాక్రముండు

577. తండ్రి మాటను నేరవేర్ప ధర్మపత్ని
తమ్ముడును వెంటరా కాననమున కేగి
వేల సంఖ్యలుగల ఖర దూషణాది
రాక్షసుల హతమార్చె తాపసులు బొగడ

04/11/2018 - 21:00

562. అంతలో శే్వత పర్వత శిఖరమందు
దంతిదంతనిర్మిత పల్లకీని భర్త
యంక పీఠిపై జనకజ యధివశించి
సూర్యచంద్రుల స్మృశియించు చుండ గంటి

563. అంత కలలోన నింకొక కలను గంటి
తైలదేహముతో మన దశవదనుడు
గార్థ్భములు లాగెడు రథమెక్కి పంక
కూపమందున బడుచుండ గాంచినాను

04/10/2018 - 21:29

548. ప్రీతితో నిన్ను సేవించు నాతో సుఖము
పొందు మీ స్ర్తికి రుూ సుఖ సంపదలను
ననుభవించగ వ్రాయడు నజుడు రుూమె
నుదుట యని’’ మరల్చెను పత్ని ధాన్యమాలి

549. అట్టహాసము జేయుచు నచటనున్న
రాక్షస స్ర్తిల బిలిచి ‘‘మీరెట్టులైన
వశమునకు రెండు రుూమెను సమ్మతింప
కనున్న దండింపు’’డని జనె యానతిచ్చి

Pages