S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

స్వాధ్యాయ సందోహం

11/05/2018 - 19:05

ప్రాణ- అపానాలు లేదా జ్ఞాన-కర్మలు అనే రెండు గుఱ్ఱాలచేత నడుపబడుతున్న ఆత్మను చూచినవాడెవడు? లోకంలో అట్టి వీరుడున్నాడా? సిద్ధమైన - సిద్ధంచేయబడిన ప్రసిద్ధమైన ఐశ్వర్యాన్ని కోరుతూ వజ్రబల సంపన్నమైన ఆత్మప్రీతిపూర్వకంగా సంరక్షణాభావంతో శరీరమనే గృహానికి వెళ్లుతున్నది?

11/04/2018 - 22:12

హిందీ మూలం: స్వామీ వేదానంద తీర్థ
తెలుగు అనువాదం: డా పాలకోడేటి జగన్నాథరావు 9490620512
*
ఓ ఇంద్ర! నీవొక్కడవే సృష్టిలోని సమస్తకార్యాలను సహజమైన నీ శక్తి- సామర్థ్యాలతో అనేక రీతులుగా చేసావు. ఓ వజ్రధారీ! ఏ కార్యాలను నీవు ఏ శక్తిసామర్థ్యాలతో శీఘ్రంగా చేసావో వానిని ఎవరూ కూడ పూర్తిగా స్వాధీనపరచుకోలేదు. మరియు అణచిపెట్టలేదు.

11/02/2018 - 19:57

భగవంతుడిని మేమేవిధంగా పూజించగలం?

11/01/2018 - 19:05

ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నడవాలని కోరుకొనేవాడు ముందుగా తనకు తానై తన జీవిత వ్యవహార సరళిని పరిశుద్ధం చేసుకోవాలని భావం. భగవద్గీత (6-17) ‘యుక్తాహార విహారస్య...యోగో భవతి దుఃఖహో’ ‘‘యుక్తియుక్తమైన ఆహార విహారాలు కలవానికే యోగం దుఃఖ నాశనకారకమవుతుంది’’అని ఈ విషయానే్న సమర్థించింది.

10/31/2018 - 20:46

ఓ మనిషీ! నా మాట విను
ఆశ్రుత్కర్ణ శ్రుధీ హవం నూ చిద్ద్ధిష్వ మే గిరః
ఇంద్ర స్తోమ మిమం మమ కృష్వా యుజశ్చిదంతరమ్‌॥ ఋ.1-10-9॥
భావం:- అన్నివైపులనుండి అన్నింటిని వినగల ఓ నరుడా! నా ఉపదేశాన్ని విను. నా మాటలను తప్పక ఆచరణలో పెట్టు. జ్ఞాన సంపన్నుడవైన ఓ మానవుడా! నా రుూ జ్ఞానోపదేశాన్ని శ్రద్ధ్భాక్తులతో నీవు మనస్ఫూర్తిగా స్వీకరించు.

10/30/2018 - 19:10

ఈ కారణంచేతనే వేదాన్ని కణాదుడు ‘తద్వచనా దామ్నాయస్య ప్రామాణ్యమ్’ వేదం ఈశ్వరప్రోక్తమైన వచనం కాబట్టి పరమ ప్రామాణికమైనదని చెప్పాడు.

10/29/2018 - 20:37

సోమరసపాన ఫలం
ఇమే సోమాస ఇందవః సుతాసో అధి బర్హిషి
తా ఇంద్ర సహసే పిబ॥ ఋ.1-16-6॥
భావం:- ఓ ఇంద్రా! ఆనందదాయకమైన సోమరసాన్ని దర్భాసనం మీద కూర్చుని పిండి ఉంచుతారు. దానిని బలంకోసం త్రాగుము.

10/28/2018 - 22:34

హిందీ మూలం: స్వామీ వేదానంద తీర్థ
తెలుగు అనువాదం: డా పాలకోడేటి జగన్నాథరావు 9490620512

10/26/2018 - 18:45

ఆ పసిబిడ్డ నున్నని బుగ్గలమీద నీ చేతినుంచి జాగ్రత్తగా పరిశీలించు. ప్రాణప్రథమ స్పందన స్పష్టంగా అక్కడ కనబడుతుంది. ఈ విధంగా ప్రాణాలు క్రిందినుండి పైకిపోయే తమ సంచారాన్ని తెలుపుతూ ఉంటాయి. ఆ ప్రాణ సంచారాన్ని చాలామంది గుర్తించలేరు. కాని ‘శ్రుణోతి కశ్చి దేషామ్’ ఎవరో కొద్దిమంది మాత్రమే గుర్తించగలుగుతున్నారు. ఒక దినమంతా ప్రాణాల సంచార శబ్దాన్ని విను. వానిని నిరోధించు. నీ దేహగతమైన మేరుదండం చలించిపోగలదు.

10/25/2018 - 18:33

ఆ సర్వభూత నివాసుడు ‘ప్ర వీర్యేణ దేవతాతి చేకితే’ (ఋ.1- 55-3) సర్వశక్తిమంతుడు కావడంవలన దేవతలకంటె, మహాదానవీరుల కంటె మరియు దివ్యగుణసంపన్నుల కంటె మిన్నగా పరిగణింపబడతాడు. అం దుచేత
అధా చ న శ్రద్ధ్ధతీ త్విషీమత ఇంద్రాయ (ఋ.1-53-5)
జ్ఞానక్రియాబల తేజఃసంపన్నుడైన భగవానుని ఎడల భక్తికలిగి ఏకాంతంగా ఆయనను భజించి నీలోని బల- వీర్య- పరాక్రమ- జ్ఞాన- ధ్యానాదులకు యోగ్యమైన జ్ఞానోపదేశాన్ని గ్రహించు.

Pages