S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

స్వాధ్యాయ సందోహం

09/09/2018 - 22:23

హిందీ మూలం: స్వామీ వేదానంద తీర్థ
తెలుగు అనువాదం: డా పాలకోడేటి జగన్నాథరావు 9490620512

09/07/2018 - 19:03

యజ్ఞాన్ని ఎవడు చేయగలడు?
నరాశంసః సుషూదతీమం యజ్ఞమదాభ్యః కవి ర్హి మధుహస్త్యః॥
ఋ.5-5-2॥
ప్రతిపదార్థం:- నరాశంసః= సమస్త జనులచేత స్తుతింపబడేవాడు; అతః అదాభ్యః = ఇతరుల అధికారానికి వశపడనివాడు; మధుహస్త్యః= శుభకరమైన చేతులుకలవాడు; కవిః= వస్తువులయందలి సత్యతత్త్వం తెలిసినవాడు; హి= మాత్రమే; ఇదమ్= ఈ; యజ్ఞమ్= యజ్ఞాన్ని; సు+ షూదతి= శాస్ర్తియంగా నిర్వహించగలడు.

09/06/2018 - 19:22

భావం:- మరణశీలుడనైన నేను నిన్ను శాశ్వతునిగా దలంచి స్వచ్ఛమైన హృదయంతో సన్నుతిస్తూ నినే్న పిలుస్తున్నాను. ఓ జాతవేద! తోడి జనులతో లేదా జనుల ద్వారా మాకు కీర్తిని ప్రసాదించు. ఓ అగ్నీ! నీ నుండి మేము ముక్తిని పొందెదము.

09/05/2018 - 18:30

ఒక పదార్థాన్ని సృజించేందుకు దాని కవసరమైన వౌలిక పదార్థాల విజ్ఞానం వానినుపయోగించే పద్ధతి మరియు నైపుణ్యం కూడ ఎంతో అవసరం. ఈ విషయంలో కూడ పరదైవ ప్రాధాన్యమెంతో ఉంది. ఈ విషయాన్ని వివరిస్తూ ‘న కావ్యైః పరో అస్తి స్వధావః’ ‘‘ఓ సర్వశక్తిశాలీ! కావ్యాలు గాని జ్ఞానులుగాని మరేవైన గానీ ఈ అంశంలో ముఖ్యంకాదు’’అని వేదం స్పష్టపరచింది. ఏపాటి చిన్న వస్తువును తయారుచేయాలన్నా మనిషికి మరొకరి సహాయం లేకుండా నిర్మించలేడు.

09/04/2018 - 19:08

దయాళువులైన ఆ ముక్త పురుషులకు సిద్ధించిన దివ్యశక్తి అంతా వారి బాహిర శరీరగతమైనది కాదు. వారిపై విశ్వాత్మకుడైన పరమాత్ముని దివ్యగుణ ప్రసార మహిమ చేతనే సిద్ధించింది. అయితే ఆ దివ్యమహిమ వారిపై నిష్కారణంగా వర్షించినది కాదు.

09/03/2018 - 19:26

శమ- దమ- ఉపరతి- తితిక్ష- శ్రద్ధ మరియు సమాధానం ఈ యారు షట్క సంపత్తి. అధర్మాచరణ నుండి మరలించి ధర్మాచరణ దిశగా మనోబుద్ధి అహంకార చిత్తాలనే అంతరింద్రియాలను మరలించుట ‘శమం’ నేత్ర- శ్రోత్ర- జిహ్వాది జ్ఞానేంద్రియాలను మరియు హస్త- పాదాది కర్మేంద్రియాలను దుష్టకర్మల నుండి మరలించి శుభకర్మల దిశగా ప్రవర్తింపచేసే ఇంద్రియ జయత్వం ‘దమం’. దురాచారులకు సదా దూరంగా ఉండటం ‘ఉపరతి’.

09/02/2018 - 22:15

హిందీ మూలం: స్వామీ వేదానంద తీర్థ
తెలుగు అనువాదం: డా పాలకోడేటి జగన్నాథరావు 9490620512
*
ఏ విధంగా రాణి ఈగ (తేనెటీగ) బయటకు వెళ్ళినంతనే తక్కిన కూలి ఈగలు చెదరిపోతూ మరల అది ఒకచోట నిలిచినంతనే కూలి ఈగలు ఎలా నిలిచి ఉంటాయో అదే విధంగా కళ్ళు-ముక్కు- చెవి- నాలుక- చర్మం మొదలైన జ్ఞాన మరియు కర్మేంద్రియాలకు ఉచ్ఛస్థితి లేదా దీనస్థితి ఏర్పడింది.

08/31/2018 - 19:54

హిందీ మూలం: స్వామీ వేదానంద తీర్థ
తెలుగు అనువాదం: డా పాలకోడేటి జగన్నాథరావు 9490620512
*
భావం:- ఓ ఆత్మా! ప్రాణాలు నీ వైభవప్రాప్తికై నిన్ను ప్రకాశింపచేస్తున్నాయి. అదే నీ అద్భుతమైన సుందరమైన జన్మ. నీవు విష్ణువుతో సమానమైన స్థానాన్ని శరీరంలో పొంది శరీరేంద్రియాలలో గుప్తంగా ఉన్న సామర్థ్యాన్ని సంరక్షిస్తున్నావు.

08/30/2018 - 19:23

పుత్ర- మిత్ర- కళత్ర బంధుజనులెవరూ మనవెంట రారు అన్న ఆలోచన నిజంగా ఎందరికి వస్తుంది? అందరు అన్నీ చూస్తూ కూడ మనం మాత్రం శాశ్వతంగా ఉండిపోతామన్నట్లు గర్వంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. లోకంలోని ఈ జీవులందరి దురవస్థ మంత్రం ప్రథమార్ధంలో వర్ణింపబడింది.

08/29/2018 - 18:31

నిత్యం మృజంతి వాజినం ఘృతేన
భావం:- వారు నిత్యమూ ఘృతం ద్వారా జ్ఞాన ప్రకాశం ద్వారా ఆత్మను పరిశుద్ధం చేసుకుంటున్నారు.

Pages