S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

ఆంధ్ర గాథాలహరి

08/13/2018 - 19:35

ప్రాకృతమూలం
అజ్జవిబాలో దామోదరో త్తి ఇఅ జంపిఏ జసో ఆఏ
కహ్ణముహపేసి అచ్ఛం ణి హుణం హసిణం వఅహూహిం (విగ్గహుడు)
సంస్కృత చ్ఛాయ
అద్యాపి బాలో దామోదర ఇతి ఇతి జల్పితేయశదయా
కృష్ణముఖ ప్రేషితాక్షం నిభృతం హసితం వ్రజవధూభిః
తెలుగు
ఆ.వె
మాతృమమత తప్ప మరియేమి ఎరుగని
చిన్నికృష్ణుడెంత చిన్నవాడో

08/12/2018 - 20:58

ప్రాకృతమూలం
కమలా అరా ణమలిఆ హంసా ఉడ్డావిఆ ణ అపిఉచ్ఛా!
కేణాపి గామత డాఏ అబ్భం ఉత్తాణ అం వ్యూఢమ్ (మృగాంకుడు)

08/10/2018 - 19:47

ప్రాకృతమూలం
జో తీపం అహరరా ఓ రత్తిం అవ్వాసిఓ పి అఅమేణ!
సో వ్విఅ దీస ఇగోసే సవత్తిణ అణేసు సంకంతో!!
సంస్కృత ఛాయ
యస్తస్యా అధరరాగో రాత్రా వుద్వా సితః ప్రియతమేన
స ఏవ దృశ్యతే ప్రాతః సపత్నీ నయనేషు సంక్రాంతః
తెలుగు
ఆ.వె
పల్లవాధరములు తెల్లనైపోయెను
రేయి గడచుసరికి, ప్రియునివలన
ఆ అరుణిమ లెల్ల, అతివ సపత్నుల
క్రోధభరిత నయన గుహల జేరె

08/09/2018 - 19:37

పాకృతమూలం
ధఠి ఓ ధరిఓ వి అలఇ ఉ అఏసో పిహసహీహిదిజ్జంతో
మ అరద్ధ అబాణ పహార జజ్జరే తీఏ హి అ అమ్మి (మానుడు
సంస్కృత ఛాయ
ధృతో ధృతో విగలత్యుపదేశః ప్రియసఖీ బిర్దీయ మానః
మకరధ్వజ బాణ ప్రహార జర్జరే తస్యా హృదయే
తెలుగు
ఆ.వె పంచశరు శరముల ప్రహరణమువలన
చిత్తమందు చెలికి, చిల్లులవగ్గ
చెలలు సేయునట్టి, పలు ఉపదేశముల్
నిలువకుండె మదిని నీరమట్లు

08/08/2018 - 18:50

ప్రాకృతమూలం
దిట్ఠా చూఆ అగ్ఘా ఇఅసురా దక్ఖిణానిలో సహిఓ
కజ్జాఇం వ్వి అ గరు ఆ ఇ మామికోవల్ల హూ కస్స (కొంతకురుడు)
సంస్కృత ఛాయ
దృష్టాశ్చూతా ఆఘ్రాతా సురా దక్షిణానిల స్సోఢః
కార్యాణ్యేవ గురుకాణి మాతులాని కోవల్లభః కస్య
తెలుగు
తె.గీ
మంద మలయానిలమ్ములు, మలయుచుండ
కిసలయాస్వాదమత్తకోకిలలు కూయ
భ్రమర ఝంకార రవములే, భగ్నప్రణయ

08/07/2018 - 19:28

ప్రాకృత మూలం
సుఅణో జందేస మలంక రేఇ తం వి అకరే ఇపవసంతో
గామాసణ్ణుమ్లూ అమహావడట్ఠాణసారిచ్ఛం (హరకుంతుడు)
సంస్కృత ఛాయ
సుజనోయం దేశ మలం కరోతి తమేవ కరోతి ప్రవసన్ గ్రామాసప్నోన్మూలిత మహావట స్థాన సదృశం
తెలుగు
ఆ.వె ఉత్తమాత్ముడొకడు, ఊరిని వీడంగ
బోసిపోవు, ఊరి వాసి పోవు
వెఱ్ఱిగాలివాన మఱ్ఱిని గూల్చంగ
మొక్కలెట్లు లోటు పూడ్చగలవు

08/06/2018 - 19:31

ప్రాకృత మూలం
అవి అహ్ణ పేక్షణి జ్జేణ తక్ఖణం మామి! తేణ ది ట్ఠేణ
సివిణ అపీఏణ వ పాణి ఏణ తహ్ణ వ్వి అ ణ ఫిట్ఠా! (వజ్జుడు)
సంస్కృత ఛాయ
అవితృష్ణ ప్రేక్షణీయేన తతణం మాతులాని తేనదృష్టేన!
స్వప్నపీతేనేవ సానియేన తృష్ణైవ న భ్రష్టా!!
తెలుగు
క్షణములోన ప్రియు కనిపించి మరుగాయె
తనివితీరదాయె, తాపమాయె
కమ్మనైన జలము, కలలోన ద్రావంగ

08/05/2018 - 21:16

ప్రాకృతమూలం
ణూమేంతి జే పహుత్తం కువి అం దాసావ్వజే పసా అంతి
తేవ్వి అ మహిలాణం పిఆ సేసా సామివ్విఅ వరా ఆ (మాధవుడు)
సంస్కృతఛాయ
గోపాయంతి యే ప్రభుత్వం కుపితాం దాసా ఇవఏ ప్రసాదయంతి
తవ ఏవ మహిలానాం ప్రియాః శేషా స్వామిన ఏవ వరాకాః
తెలుగు
ఆ.వె
దాస్య వృత్తి చేత, తన అలుకను దీర్చు
మగని ప్రియుడని, మది మగువ తలచు
అట్లు కానివారి, ఆ యింటి యజమాని

08/03/2018 - 19:14

ప్రాకృతమూలం
ముహమారుఏణ తం కహ్ణ గోర అం రాహి ఆఏ అవణేంతో
ఏతాణ వల్లవీణం అణ్ణాణ విగోరఅం హరసి (పొట్టిసూడు)
సంస్కృత ఛాయ
ముఖమారతేన త్వం కృష్ణ గోరజోరాధికాయా అపనయన్
ఏతాసాం వల్లవీనా మన్యాసామపి గౌవరం హరసి
తెలుగు
ఆ.వె గోపబాల! నీవు గోధూళివేళలో
రాధ కంటిలోని రజమునెల్ల
ఊది వైచినంత ఊసరంబైపోయె
సర్వగోపికాళి గర్వచయము

08/02/2018 - 18:41

ప్రాకృతమూలం
ఎక్కడం పహరువ్విణ్ణం హత్థం ముహమారు ఏణవీ అంతో
సోవి హసంతి ఏ మఏ గహిఓ బిఏణ కంఠమ్మి (పృధ్వి)
సంస్కృత ఛాయ
ఏకంప్రహరోద్విగ్నం హస్తం ముఖమారుతేన వీజయన్
సో పి హసంత్యా మయాగృహీతో ద్వితీయేన కంఠే
తెలుగు
తే.గీ ప్రణయ కలహాన నొక చేతవాని గొట్ట
‘నొచ్చెనా!యని నా చేతి నూదుచుండ
డెందమానంద సందోహమంద, వాని
కౌగిలించితి నవ్వుచు గళము పట్టి

Pages