S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

శ్రీకృష్ణ లీలారింఛోళి

05/21/2019 - 19:34

దోసలో చేదు దోసవలె దూరును నుత్తము పంచదుష్టుడున్
ఏ సమయమ్మునందొ నటు నేమరియుండ విషమ్ము జిమ్ము సా
వాసము జేత మంచియును వంచన బొందుగదమ్మ జూడగన్
వాసర వాసినీ ప్రధిత వాగ్వర దాయిని! శ్రీ సరస్వతీ!

05/20/2019 - 19:53

పూసలలోని సూత్రమటు పోలిక నొక్కటి దోచుగాని కా
ర్పాసపు దారమొక్క యెడ, బంగరు తీగ మరొక్క చోట ము
క్తానసముదీర్ణమై మెరయు, తామస సాత్విక లక్షణంబులున్
భాసిలు నొక్కరీతిగను బాగుగ జూచి గ్రహించగావలెన్
వాసర వాసినీ ప్రధిత వాగ్వర దాయిని! శ్రీ సరస్వతీ!

05/13/2019 - 19:41

10. ప్రాస సకార వౌనటుల పద్యములల్లుట యేలనన్నచోన్
ప్రాసయటన్న రెండవది వర్ణము బాసర యందునుండుటన్
వ్యాసుడు, శ్రీ సరస్వతియు వాక్పతి వాక్కులు హంస హంసలున్
బాసకు ప్రాస, ప్రాసకును ప్రాసయు సాక్షర శాసకమ్ములే
వాసర వాసినీ ప్రధిత వాగ్వర దాయిని !శ్రీ సరస్వతీ!

05/10/2019 - 19:24

1. శ్రీ సతి తోడు కాళికయు చిన్మయి బాలసరస్వతీ యుతం
బైసరి నిల్చినావు నిల బాసర యందున జ్ఞాన సిద్ధి ప్ర
జ్ఞా సమసిద్ధి సంపదయు సాధ్యము జేసెదవందుమ్మ హే
వాసర వాసినీ ప్రధిత వాగ్వరదాయిని శ్రీ సరస్వతీ!

05/09/2019 - 19:51

సీ. వ్రేపల్లె వాడలో వెన్నమీగడలను
హరియించి పంచిన హస్తమదియె
మానిని రుక్మిణి మనవిని మన్నించి
అభయమ్ము నొసగిన హస్తమదియె
అటుకులంది సఖున కంతులేని సిరుల
నమర జేసినయట్టి హస్తమదియె
పార్థుని రక్షింప పరమాద్భుతంబుగా
అరదంబు నడిపిన హస్త మదియె
తే.గీ. ద్ముదాంధ చక్రమునకు , దుర్నిరీక్ష్య
మైన చక్రమున్ ధరియించు హస్తమదియె

05/08/2019 - 19:55

సీ ఆయన జననమ్మె హైందవేతరమత
శైశిరమ్మునకు వసంత హేల;
ఆయన వచనమ్మె అఖిల దేవమహత్త్వ
తతిచాటు స్తోత్ర రత్నాకరమ్ము
ఆయన వాదమ్మె అన్య పండిత మన
స్సాంద్రాటవులలో హరీంద్ర గర్జ;
ఆయన విజయమ్మ సూయాంధకార ని
స్తబ్ధకర్ణులకు వేదాంతభేరి;
ఆయన ముఖమ్మె బ్రాహ్మీమయమ్ము ; స్వచ్ఛ
భారతీయైక తాత్త్విక సారతరము;
ఆయనయె ‘‘శంకరా’’ఖ్య సంయమి వరుండు;

05/07/2019 - 19:50

ఆ.వె. బ్రహ్మ కడిగినట్టి పామ్ముగలవాడు
సకల భువనములకు చక్రవర్తి
నన్ను పెద్ద జేసె నాభాగ్యవశమున
సురల కైన నిట్టి గరిమ గలదె
భావం: కుచేలుడు శ్రీకృష్ణుని ద్వారకలో సందర్శించినపుడు పరమాత్మ కుచేలుని అమితంగా గౌరవించాడు. తన హంసతూలికా తల్పం మీద ఈ బడుగు బాపణ్ణి కూర్చుండబెట్టి సపర్యలు చేశాడు. అపుడు కుచేలుడిలా భావించాడు.

05/06/2019 - 19:46

తే.గీ. పక్వమందిన మామిడి పండ్లకన్న
రసన కింపుగూర్చెడు ద్రాక్షరసము కన్న
ఆవుపాలతో జేయు పాయసము కన్న
నాణెమైనట్టి చెరకు పానకము కన్న
మాధవా! నీదు నామమే మధురతరము

భావం: మాధవా! మధుసూదనా! బాగా పండిన మామిడి పండ్లకన్నా మధురమైన ద్రాక్ష రసంకన్నా ఆవుపాల తో జేసిన పాయసం కన్నా చక్కని చెరకు పానకం కన్నా నీ నామమే మధురాతి మధురం.

05/03/2019 - 19:38

తే.గీ. కనగ కృష్ణుండు గోవులగా చెనిచట
అలరి గోప బాలుర తోడ నాడెనిచట
కృపను గోవర్థనా చలం బెత్తెనిచట
ననియు ఘనయము నా తటిననుదినమ్ము
స్వాంతమందున దలపోసి సంతసించు
భాగ్యమీవయ్య రసభావ! వాసుదేవ!

05/02/2019 - 19:44

తే.గీ. ప్రియ సఖా! నిన్ను నను వీడి వెడలుమంచు
పలుకలేను, నిల్వుమనుట పాడిగాదు
కాక, నీ యిష్టమని యన్న, కనగనద్ది
నీ యెడ, నుపేక్ష యగును గాకన, నీవు హృదిని
మనలమైత్రిని మాత్రము మరువబోకు!

Pages