S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

త్రిపిటిక కథలు

02/26/2017 - 21:06

శివుడు ‘అకారేశ్వరుడై’ విష్ణుమూర్తి ఆకారంతో ప్రత్యక్షం అయాడు. శివుడు ‘ఉకారేశ్వరుడు’ అనే పేరుగల శ్రీమహాదేవుడై బ్రహ్మాదేవుడి రూపాన్ని తాల్చి అలరారాడు. భవుడు ‘మకారేశ్వర’ రూపుడయి చంద్రకళాధరుడి ఠేవ ఆవిర్భవించాడు. నాగకేయూరుడు అయిన శంభుడు నాదేశ్వరుడు అయి ప్రకాశించి శబ్ద రూపాన్ని తాల్చాడు. జగదేకనాథుడు బిందు ఈశ్వరుడు అయి సమస్త భువన సమవాయ కారణ భావాన్ని వహించి భాసిల్లాడు.

02/25/2017 - 21:10

అకార ఉకార మకర బిందునాదాలు అయిదు అవయవాలవల్లా ఏబది కళలు (వర్ణాలు) నిజ రూపంగా గల మాతృకకి (వర్ణమాలకి) హేతుభూతం అయిందో, ఏది త్రరుూమయమో (ఋగ్యజుస్సామ వేదాలమయమ), తురీయం (నాల్గవది), తురీయాతీతమున్ను నిఖిలానికి ఆత్మ అయినదిగా ప్రసిద్ధిం అయి వుంటుందో- ఏ ప్రణవం నాల్గు శృంగాలుగలదీ, సప్తహస్తాలుగలదీ, రెండు తలలు గలదీ, మూడు పాదాలు గలదీ- మూడు విధాలుగా బంధింపబడ్డదయి, వృషభాకారం అయి మోగుతుందో, ఏ ప్రణవంలో బ్రహ్మస్థం అ

02/24/2017 - 21:09

స్వధా! శ్రౌషట్, వౌషట్ స్వరూపిణీ! ప్రణవ స్వరూపిణీ! సర్వ మంత్రమరుూ! పురుషార్థ స్వరూపిణీ! చతుర్వర్గ ఫలోదయా! అని ఈ క్రియ పలు విధాలుగా ప్రస్తుతించారు. భద్రకాళీదేవి అమరులకి అభీష్ట వరాలు అనుగ్రహించింది.

02/23/2017 - 20:37

త్రిపురతో పాశపాణీ, త్రిజగన్మాతతో సురేంద్ర దమనుడు తలపడ్డారు. త్రిపుర భైరవిని దేవకంపనుడు ఎదిరించాడు. కామాక్షిని ఖడ్గరోముడు ఎదుర్కొన్నాడు. కమలాక్షితో వజ్రపాణి, త్రిపుర తాపనితో పింగళాక్షుడు, జయంతితో కుక్కుటాస్యుడూ తలపడ్డారు. విజయతో కపింజలుడు, అపరాజితతో కౌకవక్త్రుడు, శంఖినితో ఘాకరవుడు కయ్యానికి కాలుత్రవ్వారు. గజవక్త్రతో శంఖకర్ణుడున్ను, మహిషఘ్నితో జలంధరుడున్ను, రణప్రియతో బకుడున్ను మార్కొన్నారు.

02/23/2017 - 06:12

ఈ విధంగా శతకోటి సంఖ్యకల శత్రువుల్ని చెదిరిపోయి ఎగిరిపోవగా వూది, కటిక నవ్వు నవ్వి ఆ కాళరాత్రి ఆకాశవీధిని వింద్యాద్రి సీమకి అరిగింది. రాక్షసుడు కూడ ఆ శక్తిని వెంటనంటి వెడలసాగాడు.

02/21/2017 - 20:56

జగదేవ సామ్రాజ్య లక్ష్మిని పోలిన నువ్వు ఎల్లవేళలా మాయింట వుండవద్దా? ఇందుకోసమే కదా ఋషీసమూహాన్ని దేవతా కోటిని పట్టితెచ్చి బందిఖానాలో పెట్టాను. ఓ పద్మాక్షీ! వంట యిల్లు కుందేలు చొచ్చినట్లు వుంది. విధి నన్ను ఇక్కడికి పంపినందుకే మెచ్చుకొన్నాం. అడవిలోపల వున్నా గృహంలో వున్నా మనుష్యుణ్ణి పొందవలసిన అదృష్ట లక్ష్మి పొందక తప్పదు అని తన అంతఃపుర గూఢచారులతో ఈమెని అంతఃపురంలోకి కొంపోవలసింది అని ఆనతిచ్చాడు.

02/19/2017 - 23:00

మహాశ్మశానం అనే నామాంతరం కల కాశీపురంలో చర్మముండాదేవి సంతతమూ విహరిస్తూ వుంటుంది. ప్రసిద్ధికెక్కిన రుండ మహాదేవి చర్మముండవలెనే వుంటుంది. ఈ రుండ మహాదేవి కపాల మాల భూషణం అలంకరించుకొంటుంది.

02/18/2017 - 23:45

మానవుడు అత్యధిక భక్తితో సిద్ధలక్ష్మియైన అమరేశ్వరీదేవిని అర్చిస్తే సుదీర్ఘాయువునీ దానం ఒసగడానికీ, తాను అనుభవించడానికీ అనంత సంపదలతో అభివృద్ధి పొందుతాడు.

02/17/2017 - 21:03

భవ్యచరిత్రా! ఈ హంసతీర్థాని డాసి అన్ని దిక్కులా పదివేల మూడు వందల శివలింగాలు ప్రతిష్ఠితాలై అలరారుతున్నాయి. అవి అన్నీ మనోభీష్టప్రదాలు సుమా!

02/16/2017 - 21:25

అంతేకాదు, శత్రు జయ భాసురుడైన ఆ గజాసురుడు కాశీ పట్టణంలోని భారీ భూతేశ్వరుడి ప్రకార గోపుర ప్రాంగణాల్లో మదజలధారలు వర్షిస్తాడు. ఖఖోల్కాదిత్య, భవన ప్రాంత మహావృక్ష శాఖతో తన గండ భాగాన్ని ఒరసుకొంటాడు. తన తొండంతో గండూషించిన నీటి తుంపురులతో ద్రుమి చండేశ్వరుణ్ణి తొప్పదోగిస్తాడు. శంకుకర్ణేశ్వర స్థాన మాణిక్య వేదికతో వప్రక్రీడలాడతాడు. ప్రమథులు పారిపోగా పారిపోవగా వెన్ను దవిలి వేటాడుతాడు.

Pages