S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

త్రిపిటిక కథలు

01/19/2017 - 21:14

బ్రహ్మ దేవుడు నాకీ సుందర రూప లావణ్యాన్ని సౌభాగ్య సంపదని ఎందుకు ఒసగాడు? కులం, శీలం, రూపం, ఆదిగాగల గుణాల్ని పరీక్ష చేసి ఎవరికి నన్ను నేనే ఇచ్చుకోగలను?’’ అని ఈ భంగి దుఃఖభార జనితం అయిన వివేకంతోడి వైరాగ్యం పొంది ఉత్తరాదిత్యుడి సమీపంలో ఉగ్రతపం ఆచరించింది.

01/19/2017 - 05:13

ఇన్ని ప్రకారాలుగా కాశీలో సంచరించి సూర్యుడు దివోదాస ప్రభువులో ఒక్క దోషమైనా కనుక్కొనలేకపోయాడు. ఒక్క రాజుతోనే అని ఏమిటి? ఒక సామాన్య నరుడిలో కూడా అవకరాన్ని కనుగొనలేకపోయాడు. ఈ రీతిగా తన ప్రయత్నాలు అన్నీ నిరర్థకాలు, నిష్ఫలాలు అయి తన అంతరాత్మలో ఈ పగిది తలపోసాడు.

01/17/2017 - 21:33

చండవిక్రమ, శిశుఘ్ని, పాపహంత్రి, కాలి, రుధిరపాయిని, వసాధయ, గర్భనభక్షిణ, అశనహస్త, అంత్రమాలిని, స్థూలకేశి, బృహత్కుక్షి, సర్పస్య, ప్రేత, దందశూకర, క్రౌంచి, మృగశీర్ష, వృషానన, వ్యాత్తాస, ధూమనిశ్వాస, వ్యోమైకచరణ, ఊర్థ్వదృశ, తాపని, శోషణి, వృకోదరి, స్థూలనాసిక, విద్యుత్ప్రభా, బలాకాస్య, మార్జారి, కటపూతన, అట్టాట్టహాస, కామాక్షి అనే నామాలు కల అరవై నలుగురు యోగినులను రావించి ‘‘మీరు వివిధ వేషాలతో చేష్టలతో, వేడబాల

01/15/2017 - 21:19

ఆ సమయంలో భూపాలుడైన దివోదాసు సమక్షానికి చని వంటలవారి గుంపు శంకించి శంకించి మెల్లగా విన్నపము చేసింది- సంతాపం కలిగించే ఉక్తిని చెప్పేటప్పుడు వెరచి చెప్పటమే నీతి- రాజుల మనస్సులు దిరిసెన పువ్వులు, శిశువులు మాదిరిగా మరీ సుకుమారములైనవి. మా విన్నపాన్ని అవధరించు- మనస్సులో నిలుపుకో- నీ పరాక్రమాటోపానికి వెనుదీసియేమో కాని ఈ కాశీపురంలో నిలవడానికి పదిలమై వుండక అగ్ని పలాయనమయిపోయింది!

01/13/2017 - 21:11

ఈ విధంగా రిపుంజయుడు ప్రజాపరిపాలనం పరమ ధర్మబద్ధంగా ప్రభు, మంత్ర, ఉత్సాహశక్తి త్రయంతో సామదాన భేద దండ చతురుపాయాలతో, సంధి, విగ్రహం, యాన, ఆసన, సంశ్రయ, ద్వైదీభావం అనే షడ్గుణాలనీ కాలం ఎరిగి ప్రవర్తింపజేస్తూ పెద్దకాలం రాజ్యాన్ని పాలించాడు. చాతుర్వర్ణ్యాలు, నాలుగు ఆశ్రమాలున్ను తమ తమ ధర్మాలు వీడక ప్రవర్తించాయి.

01/12/2017 - 21:15

ముద్దరాలైన ముసానమ్మ గ్రామ దేవత తాను, తన కొడుకులున్ను మోసపోక సడి చప్పుడు చేయకుండా పాతాళలోకానికి పారిపోయింది. కొంత తడవు జాగు చేసి వుంటే గుదియలు తాల్చిన రాజు లెంకలు బాధపెట్టి వుండరా?

01/12/2017 - 06:40

భ్రూమధ్య దృష్టికలవారున్ను, పంచాక్షరీ మంత్ర జప పరాయణులు అయిన ప్రమథులు కొలిచిరాగా, పార్వతీదేవితో నందికేశ్వరుణ్ణి ఆరోహించి, ఆనందలీలతో, సకల భువనాధీశ్వరుడైన పరమశివుడు సమగ్ర మహిమతో ఆకాశమార్గాన మందరగిరికి ప్రయాణం అయ్యాడు.

01/11/2017 - 04:33

అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు ‘ఆ విధంగానే జరుగుతుంది’ అని పలికి కాశీనగరానికి ఏగాడు. కాశీ విశ్వనాథుడికి జరిగిన విషయం అంతా తెలియజెప్పి, ఆ విశే్వశ్వరుడి అనుజ్ఞ పడసి, ఆ దివోదాసుకి పట్ట్భాషేకం కావించి సత్యలోకానికి వెడలిపోయాడు.

01/08/2017 - 22:03

ఏ క్షేత్రానికి సమీపంలో మణికర్ణికాతీర్థం తీర్థరాజమో, చంద్రకిరణ సమూహం అనే సంశయంతో దాన దీక్ష పూనిక నిర్మల జలాల తరంగ మాలికలయొక్క- శత సహస్ర, లక్ష, కోటి, అర్బుద, న్యర్బుదాలు కలది అయి ఉత్కర్ష పొందిందో అటువంటి అవిముక్త కానన క్షేత్ర మహిమని ఇంకా విన కుతూహలంగా వుంది. ఆనతి ఇవ్వవలసింది’’ అని ప్రార్థించాడు. అంత కుమారస్వామి కరుణాళువై అగస్త్య మునికి ఇట్లు చెప్పసాగాడు.

01/07/2017 - 22:57

ఇల్వలాసురవైరీ! ఎవడు ఆకస్మికంగా- ఆకాశంలో బంగారు వనె్నకల కృష్ణ పింగళవర్ణుడు అయి పురుషుణ్ణి వీక్షిస్తాడో వాడి ఆయుర్దాయపు గడువు రెండు సంవత్సరాలు మాత్రమే వుంటుంది.

Pages