S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నేర్చుకుందాం

03/20/2019 - 22:42

సీ. కూర్మావతారమై కుధరంబు క్రిందను
గోర్కెతో నుండవగా కొమరు మిగుల
వరహావతారమై వనభూములనుజొచ్చి
శిక్షింపవా హిఱణ్యాక్షు నపుడు
నరసింహ మూర్తివై నరభోజను హిరణ్య
కశిపుని ద్రుంపవా క్రాంతి మీర
వామన రూపమై వసుధలో బలి చక్ర
వర్తినణంపవా వైరమూని
తే. ఇట్టి పనులెల్ల జేయగా నెవ్వరి కిని
దగును నరసింహ ! నీకె గాదగును గాక!

03/19/2019 - 22:18

సీ. మత్స్యావతారమై మడుగు లోపల జొచ్చి
సోమకాసురు ద్రుంచి చోద్యముగను
దెచ్చి వేదములెల్ల దేవ భూసురులకు
మెచ్చి ఇచ్చితి నీవు మ ఏలు నొంద
నా వేదములన్నియ్య నాచార నిష్ఠల
ననుభవించుచు నుండు రవనిసురులు
సకల పాపంబులు సమసిపోవు నటంచు
మనుజులందరు నీదు మహిమ దెలిసి

03/18/2019 - 19:00

సీ. దనుజ సంసార! చక్రధర ! నీకు దండంబు
ఇందిరాధిప నీకు వందనములు
పతిత పావన; నీకు బహు నమస్కారముల్
నీరజదళాక్ష! నీకు శరణు
వాసనార్చిత ! మేఘ వర్ణ! నీకు శుభంబు
మందర ధర! నీకు మంగళంబు
కంబుకంధర ! శార్‌ఙ్గకర ! నీకు భద్రంబు
దీనరక్షక! నీకు దిగ్విజయము
తే. సకల వైభవములునీకు సార్వభౌమ!
నిత్య కళ్యాణములు నగు నీకు నెపుడు

03/17/2019 - 22:41

సీ. ఫణుల పుట్టల మీద బవ్వళించిన యట్లు
పులుల చోటుల జేర బోయినట్లు
మకరి వర్గంబున్న మడుగు జొచ్చినయట్లు
గంగదాపున నిండ్లు గట్టినట్లు
చదల భూమిని మంచి చాప బరచినట్లు
ఓటు బిందెల బాలనుంచినట్లు
వెఱ్ఱి వానికి బహు విత్తమిచ్చిన యట్లు
కమ్మగుడిసెల యందు గాల్చినట్లు
తే. స్వామి! నీభక్తవరులు దుర్జనుల తోట
జెలిమి చేసినట్లయ్యిన జేటు వచ్చు

03/15/2019 - 19:37

సీ. నవసరోజ దళాక్ష! నన్ను బోషించెడి
దాతవు నీ వంచు ధైర్యపడితి
నా మనంబున నిన్ను నమ్మినందుకు దండ్రి
మేలు నాకొనరింపు నీల దేహ!
భళి భళీ! నీయంత ప్రభువు నెక్కడ జూడ
బుడమిలో నీ పేరు పొగడవచ్చు
ముందు చేసిన పాపములు నశింపగజేసి
నిర్వహింపుము నన్ను నేర్పు తోడ
తే. బరమ సంతోషమాయె నాప్రాణములకు
నీ ఋణముఁ దీర్చుకొననేర నీరజాక్ష!

03/14/2019 - 18:57

సీ. నిగమ గోచర! నేను నీకు మెప్పగునట్లు
లెస్సగా బూజింపలేను సుమ్మి
నాకు దోచిన భూషణములు పెట్టెదమన్న
గౌస్త్భుమణి నీకు గలదు ముందె
భక్ష్య భోజ్యముల నర్పణము జేసెదనన్న
నీవు పెట్టితే సుధ నిర్జరులకు
గలిమి కొలదిగ గానుకల నొసంగెదమన్న
భార్గవీ దేవి నీ భార్య యయ్యె
తే. అన్ని గలవాఁడ నఖిల లోకాధిపతివి
నీకు సొమ్ములు పెట్ట నేనెంత వాడ

03/13/2019 - 18:46

సీ. నీ కథల్ చెవులలో సోకుట మొదలుగా
పులకాంకురము మేన బుట్టువాడు
నయమైన నీ దివ్యనామ కీర్తన లోన
మగ్నుడై దేహంబు మరచువాడు
ఫాలంబుతో నీదు పాదయుగ్మమునకు
బ్రేమతో దండ మర్పించువాడు
హా పుండరీకాక్ష! హారామ! హరి యంచు
వేడ్కతో గేకలు వేయువాడు
తే. చిత్త కమలంబునను నిన్ను జేర్చువాడు
నీదులోకంబు నందుండు నీరజాక్ష

03/12/2019 - 19:40

సీ. అందరేమైన నిన్నడుగ వచ్చెదరంచు
క్షీర సాగరమందుఁ జేరినావు
నీ చుట్టు సేవకుల్ నిలువ కుండుటకునై
భయద సర్పము మీద బండినావు
భక్త బృందము వెంటబడి చరించెదరంచు
నెగిరిపోయెడి పక్షినెక్కినావు
దాసులు నీ ద్వార మాసింపకుటకై
మంచి యోధుల కాపునుంచినావు
తే. లావుగల వాడవైతి వేలాగు నేను
నిన్ను జూతురు నా తండ్రి ! నీరజాక్ష!

03/11/2019 - 20:30

సీ. నాగేంద్ర శయన నీ నామ మాధుర్యంబు
మూడు కన్నుల సాంబమూర్తి కెరుక
పంకజాతాక్ష ! నీ బలపరాక్రమ మెల్ల
భారతీ పతియైన బ్రహ్మ కెరుక
మదుకైటభారి ! నీ మాయ సమర్థత
వసుధలో రబలి చక్రవర్తి కెరుక
పరమాత్మ !నీ దగు పక్షపాతిత్వంబు
దశశతాక్షుల పురందరున కెరుక

03/10/2019 - 22:51

సీ. భువనేశ! గోవింద! రవికోటి సంకాశ!
పక్షివాహన ! భక్త పారిజాత!
అంభోజ భవ రుద్ర జంభారి సన్నుత
సామ గాన విలోల! సారసాక్ష!
వనధి గంభీర ! శ్రీ వత్స కౌత్సుభవక్ష!
శంఖ చక్ర గదాసి శార్‌ఙ్గ హస్త!
దీన రక్షక! వాసుదేవ! దైత్య వినాశ
నారదార్చిత దివ్య నాగ శయన

Pages