S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నేర్చుకుందాం

04/20/2018 - 22:02

సీ॥ పలుమాఱు దశరూపములు ధరించితివేల?
నేక రూపముఁ బొందవేల నీవు?
నయమున క్షీరాబ్ధి నడుమఁ జేరితివేల?
రత్నకాంచన మందిరములు లేవె?
పన్నగేంద్రుమీఁదఁ బవ్వళించితివేల?
జలతారు పట్టెమంచములు లేవె?
ఱెక్కలు గల పక్షి నెక్కి సాగితివేల?
గజతురంగాందోళికములు లేవె?

04/17/2018 - 22:04

పచ్చ కామెర్లు పాత కవిత
ఇవాళ లోకమంతా
నీలి కామెర్లు
నీలి సముద్రంగా
అలలెత్తి బుసకొడుతున్న
ఒక ఆటల ప్రపంచం
విరిగిన చెక్క పడవలై
అలల మీద తేలుతున్న
పసి-డి సీతాకోకలు
ఏ పరాయి గాలి
మోసుకొచ్చిన
విషపు నీలి మేఘమో
నెత్తురు చుక్కల వానయి
బాల్యాన్ని తడిపేస్తోంది
హాయి గొలిపే
మూలాల ఆటల ఆటకెక్కాయి
సోయి మరచి

04/16/2018 - 21:47

నరసింహ శతకం
*
సీ॥ గరుడవాహన! దివ్యకౌస్త్భులంకార!
రవికోటితేజ! సారంగవదన!
మణిగణాన్వితహేమమకుటాభరణ! చారు
మకరకుండల! లసన్మందహాస!
కాంచనాంబర! రత్నకాంచీవిభూషిత!
సురవరార్చిత! చంద్రసూర్య నయన!
కమలనాభ! ముకుంద! గంగాధరస్తుత!
రాక్షసాంతక! నాగరాజశయన!

04/13/2018 - 21:08

నరసింహ శతకం
*
సీ॥ పద్మాక్ష! మమతచేఁ బరము నందెదమంచు
విఱ్ఱవీగెదమయ్య వెఱ్ఱినంటి
మాస్వతంత్రంబైన మదము కండ్లకుఁగప్పి
మొగముపట్టదు కామమోహములకు
బ్రహ్మదేవుండైనఁ బైడి దేహముగల్గఁ
జేసివేయక మమ్ముఁ జెఱచెనతఁడు
తుచ్ఛమైనటువంటి తోలెమ్ముకలతోడి
ముఱికి చెత్తలు చేర్చి మూటకట్టె
తే॥ నీ శరీరాలు పడిపోవు టెఱుఁగకేము
కాముకుల మైత్రి మిఁక మిమ్ముఁ గానలేము

04/04/2018 - 21:20

సీ॥ వదనంబు నీ నామ భజన గోరుచునుండు
జిహ్వ నీ కీర్తనల్ సేయఁగోరు
హస్తయుగ్మము నిన్ను నర్చింపఁగోరును
కర్ణముల్ నీ మీద కథలుగోరు
తనువు నీసేవయే ఘనముగాఁ గోరును
నయనముల్ నీ దర్శనంబుఁగోరు
మూర్దమ్ము నీపాదముల మ్రొక్కఁగాఁగోరు
ఆత్మ నీదైయుండు నరసి చూడ

03/29/2018 - 21:50

సీ॥ ఇహలోక సౌఖ్యము లిచ్చగించెదమన్న
దేహమెప్పటికిని స్థిరతనొంద
దాయుష్యమున్న పర్యంతంబు పటుతయు
నొక్కతీరుననుండ దుర్విలోన
బాల్యయువత్వదుర్బల వార్థకములును
మూటిలో మునిగెడి మురికికొంప
భ్రాంతితో దీనిఁ గాపాడుదమనుకొన్నఁ
గాలమృత్యువుచేతఁ గోలుపోవు
తే॥ నమ్మరాదయ్య! ఇది మాయనాటకంబు
జన్మమికనొల్ల ననే్నలు జలజనాభ!
భూషణవికాస! శ్రీ్ధర్మపుర నివాస!

03/28/2018 - 22:00

సీ॥ హరిదాసులను వాదులాడకుండినఁ జాలు
సకల గ్రంథంబులు చదివినట్లు
భిక్షమియ్యంగఁ దప్పింపకుండినఁ జాలు
చేముట్టి దానంబు చేసినట్లు
మించి సజ్జనుల వంచించకుండినఁ జాలు
నింపుగా బహుమానమిచ్చినట్లు
దేవాగ్రహారముల్ దీయకుండినఁ జాలు
గనకకంబపుగుళ్లు గట్టినట్లు
తే॥ ఒకని వర్షాశనము దీయకున్నఁ జాలుఁ
బేరుకీర్తిగ సత్రముల్ పెట్టినట్లు

03/27/2018 - 21:56

సీ॥ జీమూతవర్ణ! నీ మోముతో సరిరాక
కమలారి యతి కళంకమునఁ బడియె
సొగసైన నీ నేత్ర యుగముతో సరిరాక
నళిన బృందము నీళ్ల నడుమఁజేరె
కవిరాజ వరద! నీ గళముతో సరిరాక
పెద్ద శంఖము బొబ్బపెట్టఁదొడఁగె
శ్రీపతీ! నీ దివ్యరూపుతో సరిరాక
పుష్పబాణుఁడు నీకుఁ బుత్రుఁడయ్యె
తే॥ ఇందిరాదేవి! నిన్ను మోహించి విడక
నీకుఁ బట్టమహిషి యయ్యె నిశ్చయముగ

03/26/2018 - 21:26

సీ॥ సర్వేశ! నీపాదసరసిజ ద్వయమందుఁ
జిత్తముంపఁగలేను జెదరకుండ
నీవైన దయయుంచి నిలిచియుండెడియట్లు
చేసినన్నిపుడేలు సేవకుఁడను
వనజలోచన! నేను వట్టిమూర్ఖుఁడఁజుమ్మి
నీ స్వరూపముఁజూడ నేర్పు వేగ
తనకుమారులకుగ్గు తల్లిపోసినయట్లు
భక్తిమార్గంబను పాలుపోసి
తే॥ ప్రేమతో నన్ను ఁబోషించి పెంచుకొనుము
ఘనత కెక్కించు నీ దాసగణములోన

03/25/2018 - 21:27

నరసింహ శతకం
*

Pages