S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నేర్చుకుందాం

08/18/2017 - 22:19

తే. కడిఁది రిపులపైఁ బోవంగఁ గడఁగి యున్న
నీకు ముందఱఁ జని రిపునృపుల యందుఁ
దగిలి సామాద్యుపాయంబు లొగిన సంప్ర
యోగమున ఁ జేసి వర్తిల్లుచునె్న చెపుమ

08/17/2017 - 22:26

చ. వదలక బుద్ధి సంతరరివర్గము నోర్చి జితేంఅదియుండ వై
మొదలన దేశకాల బలముల్ మఱి దైవబలంబుఁ గల్గి భః
విదిత బలుండవై యహిత వీరుల నోర్వఁగ నుత్సహింతె దు
ర్మద మలినాంధ చిత్తుల ఁబ్రమత్తుల నింద్రియ నిర్జితాత్ములన్

08/16/2017 - 23:49

చ. బహుధన ధాన్యసంగ్రహము బాణశరాసన యోధవీర సం
గ్రహము నిరంతరాంత రుదకంబులు ఘాసర సేంధ ఉఘ సం
గ్రహము ననేక యంత్రములుఁ గల్గి యసాధ్యము లై ద్విషద్ధయా
వహు లగు చుండ నొప్పునె భవత్పరిరక్ష్యములైన దుర్గముల్

08/15/2017 - 21:35

ఆ. దార సంగ్రహంబు ధరణీశ
రతి పుత్రఫలము శీలవృత్త్ఫలము శ్రుతము
దత్త భుక్త ఫలము ధనము
వేదములగ్ని హోత్ర ఫలము లనియు నొగి నెఱుంగు

08/13/2017 - 21:39

ఆ. వార్తయంద జగము వర్తిల్లుచున్నది
యదియు లేనినాఁడ యఖిల జనులు
నంధకారమగ్ను లగుదురు గావున
వార్త నిర్వహింప వలయుఁ బతికి

08/12/2017 - 22:51

క. ధరణీనాథ! భవద్భుజ
పరిపాలితయైన వసుధఁ బరిపూర్ణములై
కర మొప్పుచునె్న చెఱువులు
ధరణి కవ గ్రహభయంబు దనుకిక యుండన్

08/11/2017 - 22:00

క. చోరభయవర్జితముగా
ధారుణి ఁబాలింతె, యధికథన లోభ మునం
జోరుల రక్షింపరుగా
వారలచే ధనము గొని భవద్ భృత్యవరుల్

08/10/2017 - 22:56

క. కులపుత్రులైన సద్భృ
త్యులకును సత్కార మర్థితోఁ జేయుడె? వా
రలు నీ ప్రస్సతవమున ని
మ్ములఁ గృతము దలంచి ప్రాణములు విడుతురనిన్

08/09/2017 - 23:28

క. తమ తమ కనియెడు తఱి జీ
తము గానక నవయు భటుల దౌర్గత్య విషా
దము లేలినవాని కవ
శ్యము నెగ్గొనరించు నతఁడు శక్రుండైనన్

08/08/2017 - 21:23

ఉ. ఉత్తమ మధ్యమాధమ నియోగ్యత బుద్ధి నెఱింగి వాని న
య్యుత్తమ మధ్యమాధమ నియోగములన్ నియమించితే నరేం
ద్రోత్తమ భృత్యకోటికి సమానముగాఁ దగు జీవితంబు లా
యత్తము సేసి యిత్తె దయ నయ్యయి కాలము దప్పకుండఁగన్

Pages