S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నేర్చుకుందాం

10/17/2017 - 17:57

హా! వసుదేవ కుమారక!
కావుము నా మానమనుచు కామిని వేడన్
ఆ వనజాక్షికి విచ్చితి
శ్రీవరై అక్షమటంచు చీరలు కృష్ణా!

భావం: ఓ వాసుదేవా! కృష్ణా, గోవిందా, గోపికా వల్లభా అని దీనురాలై ద్రౌపది తన మానమును కాపాడుమని వేడుకొనగా ఆమెకు అంతులేని చీరలనిచ్చి నిండు సభలో ఆ మహిళయొక్క గౌరవమును కాపాడినావు. అటువంటి నీ గొప్పతనం గురించి నేను ఏమని పొగడేది.

శ్రీ కృష్ణ శతకములోని పద్యము

10/15/2017 - 21:51

అంసాలంబిత కుండల
కంసాంతక ! నీవు ద్వారకా పురిలోనన్
సంసారి రీతి నుంటివి
హంసేంద్ర! విశాల నేత్ర! అచ్యుత కృష్ణా!

10/14/2017 - 18:15

అంగన పసువున దోవతి
కొంగున నటుకులను ముడుచుకొని వచ్చిన యా
సంగతి విని దయ నొసగితి
రంగుగ సంపదలు లోక రక్షక కృష్ణా!

భావం: తన భార్య ఆదేశంతోనో లేక ఉపదేశంతోనో కొంగున అటుకులు ముడివేసుకొని వచ్చిన సుధాముని గురించి తెలుసుకొన్న నీవు వానిని బహుచక్కగా ఆదరించావు కదా. అతని గురించి తెలుసుకొన్న నీవు సుధామునికి దయతో ఐశ్వర్యములను ప్రసాదించిన లోకరక్షకునివి నీవు.

10/13/2017 - 17:35

పదాయాఱువేల నూర్వురు
సుదతులు నెనమండ్రు నీవు సొంపుగ భార్యల్
విదితంబుగ బహురూపుల
వదలక రమియింతువౌర వసుధను కృష్ణా!

10/12/2017 - 18:46

అండజవాహన! నిను బ్ర
హ్మాండంబుల బంతులట్ల యాడెడి నీ నా
కొండల నెత్తితివందురు
కొండిక పని గాక దొడ్డకొండా కృష్ణా!

భావం: పక్షియైన గరుత్మంతుడే వాహనముగా గల ఓ కృష్ణా! నీవు బ్రహ్మాండములను బంతులవలె ఆడుకొనువాడివి. అట్టి నీవు గోవర్థన పర్వతాన్ని ఎత్తడం అంటే ఆ పని నీకు చాలా సులువైనదే కదా. అది నీ బాల్యచేష్ట అనే మేము అనుకొంటాము.

శ్రీ కృష్ణ శతకములోని పద్యము

10/11/2017 - 16:56

దేవేంద్రు డలుకతోడను
వావిరిగా ఱాళ్లవాన వడి గురియింపన్
గోవర్దన గిరి యెత్తితి
గోవుల గోపకుల గాచు కొఱకై కృష్ణా!

10/10/2017 - 18:55

వారిజ నేత్రలు యమునా
వారిని జలకంబులాడ వచ్చిన నీ వా
చీరలు మ్రుచ్చిలి యిచ్చితి
నేరువురా యదియు నీకు నీతియె కృష్ణా!

10/08/2017 - 22:23

బృందావనమున బ్రహ్మా
మందార్భక మూర్తి వేణు నాదము నీ వా
మందార మూలమున గో
విందా! పూరింతు వౌర వేడుక కృష్ణా!
భావం: ఓ కృష్ణా! నీవు బృందావనంలో బ్రహ్మానంద స్వరూపిడివై మందార తరూ మూలమున నిలబడి వేణువు చేతిన ధరించి పెదవులకానించి మోహనంగా మురళిని వాయిస్తావు కదా. గోపాలుని అర్చించని వారు ఎవరూ ఉండరు. అష్టైశ్వర్యాలు కలుగాలంటే గోపాలుని పూజించాల్సిందే.
*

10/07/2017 - 19:21

మడుగుకు జని కాళీయుని
పడగలపై భరత శాస్త్ర పద్దతి వెలయన్
కడు వేడుకతో నాడెడు
నడుగులు నామదిని దలతు నచ్యుత! కృష్ణా!

భావం: అచ్యుతుడు శరణుకోరి వచ్చినవారిని ఎన్నటినీ విడువని వాడు. శాశ్వతమైన వాడు, కాళీయుని పడగలపై భరత నాట్య శాస్తప్రద్దతిలో వేడుకతో ఉత్సాహంతో నాట్యమాడినవాడు. అట్టి ఆ శ్రీకృష్ణుని పాదాలను నేను సదా నా మనస్సులో ధ్యానిస్తుంటాను.

శ్రీ కృష్ణ శతకములోని పద్యము

10/06/2017 - 19:56

హరిచందనంబు మేనున
కరమొప్పెడు హస్తములను కంకణ రవముల్
ఉరమున రత్నము మెఱయగ
బరగితివో నీవు బాల ప్రాయము కృష్ణా!

భావం: యశోదానందనుడైన శ్రీకృష్ణుడు చిరు ప్రాయంలో కిశోర రూపుడై మంచి గంధం పూసుకొన్న శరీర పరిమళంతో చేతులకు అందమైన మురుగుల గలగలలతోను, వక్షస్థలంలో దివ్యరత్నంతో ప్రకాశిస్తుండేవాడు. ఆ శ్రీకృష్ణుని చూడడానికి వేయి నేత్రాలున్నా చాలవనిపించేది.

Pages