S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నేర్చుకుందాం

11/16/2018 - 18:50

13. ఓం విశే్వశ్వరాయనమః
విశ్వమున ప్రత్యణువున వ్యాపించు ఘనుడు
తలచు రూపాన భువి మానవులకు చూపు
దైవమొక్కటే, భిన్న తత్వాల దాల్చు
అతడే ‘విశే్వశ్వరుండు’ నిత్యంబు గొల్తు
14. ఓం వీరభద్రాయ నమః
దక్షయజ్ఞాన సతి యోగదగ్ధమైన
భగ్నహృదయాగ్రహోదగ్ర పరమ శివుడు
ఒక్క జట తీసి వీరభద్రోగ్రమూర్తి
సృష్టి చేయగ, యజ్ఞమున్ భ్రష్టపరచె

11/15/2018 - 18:50

9. ఓం యజ్ఞమయాయ నమః
లోక కళ్యాణకరము శుభాకరమ్ము
వాయుకాలుష్యధూమ శుభ్రప్రదమ్ము
వర్షధారాగమన మంత్ర పఠన గళము
యజ్ఞమది -‘యజ్ఞమయు’డైన హనునుతింతు

10. ఓం సోమాయనమః
‘పతికి అర్థాంగి’యన అర్థవంతమగుచు
భర్తరాగము యావత్తు భార్యయనగ
సకల సద్గుణ సౌశీల్య సతి శివాని
స ఉమ -‘సోమ’ నాముడు నన్ను సంస్కరించు

11/14/2018 - 19:03

5. ఓం అనీశ్వరాయ నమః
ఈ చతుర్దశ భువనాల నేలువాడు
సార్వభౌమత్వమున తన సాటిలేరు
ప్రభువుగా మరొక్క డతని పైనలేరు
అందుకే‘అనీశ్వరుడ’య్యె అంజలిదియె

6. ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః
జరిగినది జరిగెడునది జరుగనున్న
దంత తెలిసిన ఆదిమధ్యాంత రహిత
మూర్తి , మన మనస్సుల భావములను చదువు
గురుడు ‘సర్వజ్ఞ’ భవునకు కోటి నుతులు

11/13/2018 - 18:47

1.
ఓం వృషభారూఢాయ నమః
ఇల చరాచరములు తుదకేమి యగునొ
అదియె భస్మము ; శాశ్వత మైన దాత్మ
అందుకేమొ? ‘్భస్మోద్ధూళితాంగ విగ్ఘ్ర
హుడ’ను సార్థకనాముడై యుడు భవుడు

11/12/2018 - 18:15

ఉ. నీ సతి పెక్కు కల్ములిడ నేర్పరి, లోకమకల్మషంబుగా
నీ సుత సేయు పావనము నిర్మితి కార్యధురీణదక్షుఁడై
నీ సుతుఁడిచ్చు వాయువులు నిన్ను భజించిన కల్గకుండునే
దాసుల కీప్సితార్థములు దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ!

11/09/2018 - 19:05

ఉ.
నీ మహనీయ తత్త్వ రస నిర్ణయ బోధ కథామృతాబ్ధిలో
దానును గ్రుంకులాడక వృథా తనుకష్టముఁ జెంది మానవుం
డీ మహిలోకతీర్థముల నెల్ల మునింగిన దుర్వికారహృ
త్తామస సంకముల్ విడునె ? దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ

11/08/2018 - 20:27

ఉ. భానుఁడు తూర్పునందుఁ గనుపట్టిన ఁ బావకచంద్ర తేజముల్
హీనతఁజెందినట్లు జగదేక విరాజితమైన నీ పద
ధ్యానము సేయుచున్నఁ బరదైవ మరీ చులడంగ కుండునే
దానవ గర్వ నిర్దళన దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ!

11/06/2018 - 19:48

చ. చిరతర భక్తి నొక్క తులసీ దళ మర్పణ సేయువాఁడు ఖే
చరగరుడోరప్రముఖ సంఘములో వెలుఁగన్ సదా భవత్
స్ఫుర దర వింద పాదములఁ బూజ లొనర్చినవారికెల్లఁ ద
త్పరమ రచేత ధాత్రి గద దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ!

11/05/2018 - 19:21

చ. వనకరి చిక్కె మైనసకు , వాచనికిం జెడిప ఓయె మీను, తా
వినికికిఁ జిక్కెఁ జిల్వ కనువేదరుఁ జెందెను లేళ్లు , తావిలో
మనికి నశించెఁదేటి తరమా యిరుమూటిని గెల్వ నైదుపా
దనముల నీవె కావఁదగు దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ!

11/04/2018 - 22:14

చ. హరిపదభక్తి నింద్రియజయాన్వితుఁడుత్తముఁ డింద్రియమ్ములన్
మరుగక నిల్పనూదినను మధ్యముఁ డింద్రియ పారవశ్యుఁడై
పరగినచో నికృష్ణుఁడని పల్కఁగ, దుర్మతి నైన నన్ను నా
దరమున నెట్లు కాచెదవొ? దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ!

Pages