S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నేర్చుకుందాం

02/25/2018 - 20:22

సీ॥ పచ్చి చర్మపుతిత్తి పసలేదు దేహంబు
లోపల నంతట రోయరోత
నరములు శల్యముల్ నవరంధ్రముల రక్త
మాంసపు కండల మైలతిత్తి
బలువైన యెండ వానల కోర్వదింతైన
తాళలేదాకలి దాహములకు
సకల రోగములకు సంస్థానమైయుండు
నిలువ దస్థిరమైన నీటిబుగ్గ
తే॥ బొందిలో నుండు ప్రాణముల్ పోయినంతఁ
గాటికేగాని కొఱగాదు గవ్వకైన
భూషణవికాస! శ్రీ్ధర్మపుర నివాస!

02/23/2018 - 22:20

సీ॥ కూటికోసము నేఁను గొణగాని జనులచే
బలు గద్దరింపులు పడఁగ వలసె
దారసుతభ్రమ దగిలి యుండుటఁగదా
దేశదేశములెల్లఁ దిరుగవలసె
పెను దరిద్రతపైనఁ బెనఁగయుండుటఁ గదా
చేరి నీచుల సేవఁ జేయ వలసె
నభిమానములు మది నంటి యుండుటఁ గదా
పరులఁజూచిన భీతిపడఁగవలసె

02/22/2018 - 23:21

నరసింహ శతకం

సీ॥ బలురోగములకు నీ పాదతీర్థమె కాని
వలదు మందులు నాకు వలదు వలదు
చెలిమి చేయుచు నీకు సేవఁజేసెదఁగాని
నీ దాసకోటిలో నిలుపవయ్య
గ్రహభయంబునకుఁ జక్రముఁదలంచెదఁగాని
ఘోర రక్షలు కట్టఁ గోరనయ్య
పాముకాటుకు నిన్ను భజనఁ జేసెదఁగాని
దాని మంత్రము నేను దల పనయ్య

02/22/2018 - 04:21

సీ॥ పుండరీకాక్ష! నారెండు కన్నులనిండ
నిన్నుఁజూచెడి భాగ్యమెన్నడయ్య!
వాసిగా నామనోవాంఛ దీరెడునట్లు
సొగసుగా నీ రూపుఁ జూపవయ్య!
పాపకర్ముని కంటబడక పోవుదమంచుఁ
బరుషమైన ప్రతిజ్ఞ పట్టినావ?
వసుధలోఁ బతితపావనుఁడవీవంచునేఁ
ఋణ్యవంతుల నోటఁ బొగడవింటి

02/20/2018 - 21:47

సీ॥ హరి! నీకు పర్యంకమైన శేషుఁడు చాలఁ
బవనము భక్షించి బ్రతుకుచుండు
ననువుగా నీకు వాహనమైన ఖగరాజు
గొప్పపామును నోటఁగొఱుకుచుండు
నదిగాక నీ భార్యయైన లక్ష్మీదేవి
దినము పేరంటంబు దిరుగుచుండు
నిన్ను భక్తులు పిల్చి నిత్య పూజలు చేసి
ప్రేమఁ బక్వాన్నముల్ బెట్టు చుండ్రు

02/19/2018 - 20:58

నరసింహ శతకం

సీ॥ కువలయశ్యామ! నీ కొలువుచేసిన నాకు
జీతమెందుకు ముట్టఁజెప్పవైతి
మంచి మాటల చేత కొంచెమియ్యఁగ లేవు
కలహవౌనికఁ జుమ్ము ఖండితముగ
నీవు సాధువుగాన నింతపర్యంతంబు
జనువుచే నిన్నాళ్లు జరుపవలసె
నిఁక నే సహింపనీ విపుడు ననే్నమైన
శిక్షఁజేసిన చేయు సిద్ధ మైతి

02/16/2018 - 21:27

సీ॥ దనుజారి నావంటి దాసజాలము నీకు
కోటి సంఖ్య గలుగ కొదువలేదు
బంట్ల సందడి వల్ల బహుపరాకై నన్ను
మఱచి పోకుము భాగ్యమహిమ చేత
దండిగా భృత్యులు దగిలి నీకుండంగ
బక్క మంటే పాటి పనికివచ్చు?
నీవు మెచ్చెడి పనుల్ నేను చేయఁగ లేక
ఇంత వృథా జన్మమెత్తినాను.

02/15/2018 - 20:25

నరసింహ శతకం

సీ॥ అడవి పక్షులకెవ్వఁడా హారమిచ్చెను
మృగజాతికెవ్వఁడు మేత పెట్టె?
జల చరాదులకు భోజనమెవ్వఁడి ప్పించె?
చెట్ల కెవ్వఁడు నీరు చేది పోసె?
స్ర్తిల గర్భంబులన్ శిశులనెవ్వఁడు బెంచె?
ఫణుల కెవ్వఁడు పోసెఁ బరగవిషము
మధుపాళికెవ్వండు మకరందమొనరించె?
పశుల కెవ్వఁ డొసెంగెఁ బచ్చిపూరి?

02/15/2018 - 00:00

సీ॥ ధరణిలోపల నేను తల్లిగర్భమునందుఁ
బుట్టినప్పటి నుండి పుణ్యమెరుఁగ
ఏకాదశీ వ్రతంబెన్నడుండఁగ లేదు
తీర్థయాత్రలకైనఁ దిరుగలేదు
పారమార్థికమైన పనులు సేయఁగ లేదు
భిక్షమొక్కనికైనఁ బెట్టలేదు
జ్ఞానవంతులకైనఁబూని మ్రొక్కఁగలదు
ఇతర దానములైన నియ్యలేదు

02/13/2018 - 21:37

సీ. దేహమున్నవఱకు మోహసాగరమందు
మునుఁగు చుందురు శుద్ధ మూఢ జనులు
సలలితైశ్వముల్ -శాశ్వతంబనుకొని
షడ్బ్రమలను మానఁ జాలరెవరు

సర్వకాలము మాయ సంసార బద్ధులై
గురుని కారుణ్యంబు గోరుకొనరు
జ్ఞాన భక్తి విరక్తులైన పెద్దలఁ జూచి
నిందఁ జేయక తాము నిలువ లేరు

Pages