S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నేర్చుకుందాం

03/27/2019 - 20:42

సీ. నన్ను ముద్దుల తోడ కన్నయ్య యని పిల్చి
వెన్న ముద్దలుబెట్టు ప్రేమ మూర్తి
జారిన పింఛమ్ము సరిజేసి, తిలకమున్
సరిజూచి పంపించు స్వాదుమూర్తి
చెడ్డగానెవరెన్ని చెప్పినన్ నమ్మక
నన్ను నమ్మినయట్టి కన్నతల్లి
కొండెముల్ జెప్పిన గోపకాంతల జూచి
పరిహాస మాడిన పసిడి తల్లి

03/26/2019 - 19:23

సీ. బృందావన విహారు వందారు మందారు
నిరుపమాలంకారు నిగమ సారు
భాసిత దరహాసు వైకుంఠని జవాసు
సురచిర లోకేశు సుప్రకాశు
మురళీ రవవిలోలు ముగ్ధ మోహన బాలు
స్వర్ణ వర్ణిత చేలు స్వజన పాలు
చాణూర మర్దను సంతోష వర్థను
దేవకీ నందను దీనశరణు

03/25/2019 - 19:58

తే,గీ. శ్రీని వక్షమున ధరించు శ్రీకరుడగు
నల్లనయ్యకు ననుగు మేనల్లుడైన
వాడు, భయహరుండును విఘ్న వారకుండు
శ్రీగణేశుండు మనలకు సేమమొసగు

భావం: నారాయణుని చెల్లెలు నారాయణి. అనగా పార్వతీదేవి. ఆ పార్వతీ దేవి కుమారుడైన గజాననుడు శ్రీమహావిష్ణువుకు మేనల్లుడు కదా. మహావిష్ణువుకు మేనల్లుడైన విఘ్ననివారకుడైన విఘ్నేశుడు శ్రీగణేశుడు మనలకు క్షేమము గూర్చుగాక!

03/20/2019 - 22:42

సీ. కూర్మావతారమై కుధరంబు క్రిందను
గోర్కెతో నుండవగా కొమరు మిగుల
వరహావతారమై వనభూములనుజొచ్చి
శిక్షింపవా హిఱణ్యాక్షు నపుడు
నరసింహ మూర్తివై నరభోజను హిరణ్య
కశిపుని ద్రుంపవా క్రాంతి మీర
వామన రూపమై వసుధలో బలి చక్ర
వర్తినణంపవా వైరమూని
తే. ఇట్టి పనులెల్ల జేయగా నెవ్వరి కిని
దగును నరసింహ ! నీకె గాదగును గాక!

03/19/2019 - 22:18

సీ. మత్స్యావతారమై మడుగు లోపల జొచ్చి
సోమకాసురు ద్రుంచి చోద్యముగను
దెచ్చి వేదములెల్ల దేవ భూసురులకు
మెచ్చి ఇచ్చితి నీవు మ ఏలు నొంద
నా వేదములన్నియ్య నాచార నిష్ఠల
ననుభవించుచు నుండు రవనిసురులు
సకల పాపంబులు సమసిపోవు నటంచు
మనుజులందరు నీదు మహిమ దెలిసి

03/18/2019 - 19:00

సీ. దనుజ సంసార! చక్రధర ! నీకు దండంబు
ఇందిరాధిప నీకు వందనములు
పతిత పావన; నీకు బహు నమస్కారముల్
నీరజదళాక్ష! నీకు శరణు
వాసనార్చిత ! మేఘ వర్ణ! నీకు శుభంబు
మందర ధర! నీకు మంగళంబు
కంబుకంధర ! శార్‌ఙ్గకర ! నీకు భద్రంబు
దీనరక్షక! నీకు దిగ్విజయము
తే. సకల వైభవములునీకు సార్వభౌమ!
నిత్య కళ్యాణములు నగు నీకు నెపుడు

03/17/2019 - 22:41

సీ. ఫణుల పుట్టల మీద బవ్వళించిన యట్లు
పులుల చోటుల జేర బోయినట్లు
మకరి వర్గంబున్న మడుగు జొచ్చినయట్లు
గంగదాపున నిండ్లు గట్టినట్లు
చదల భూమిని మంచి చాప బరచినట్లు
ఓటు బిందెల బాలనుంచినట్లు
వెఱ్ఱి వానికి బహు విత్తమిచ్చిన యట్లు
కమ్మగుడిసెల యందు గాల్చినట్లు
తే. స్వామి! నీభక్తవరులు దుర్జనుల తోట
జెలిమి చేసినట్లయ్యిన జేటు వచ్చు

03/15/2019 - 19:37

సీ. నవసరోజ దళాక్ష! నన్ను బోషించెడి
దాతవు నీ వంచు ధైర్యపడితి
నా మనంబున నిన్ను నమ్మినందుకు దండ్రి
మేలు నాకొనరింపు నీల దేహ!
భళి భళీ! నీయంత ప్రభువు నెక్కడ జూడ
బుడమిలో నీ పేరు పొగడవచ్చు
ముందు చేసిన పాపములు నశింపగజేసి
నిర్వహింపుము నన్ను నేర్పు తోడ
తే. బరమ సంతోషమాయె నాప్రాణములకు
నీ ఋణముఁ దీర్చుకొననేర నీరజాక్ష!

03/14/2019 - 18:57

సీ. నిగమ గోచర! నేను నీకు మెప్పగునట్లు
లెస్సగా బూజింపలేను సుమ్మి
నాకు దోచిన భూషణములు పెట్టెదమన్న
గౌస్త్భుమణి నీకు గలదు ముందె
భక్ష్య భోజ్యముల నర్పణము జేసెదనన్న
నీవు పెట్టితే సుధ నిర్జరులకు
గలిమి కొలదిగ గానుకల నొసంగెదమన్న
భార్గవీ దేవి నీ భార్య యయ్యె
తే. అన్ని గలవాఁడ నఖిల లోకాధిపతివి
నీకు సొమ్ములు పెట్ట నేనెంత వాడ

03/13/2019 - 18:46

సీ. నీ కథల్ చెవులలో సోకుట మొదలుగా
పులకాంకురము మేన బుట్టువాడు
నయమైన నీ దివ్యనామ కీర్తన లోన
మగ్నుడై దేహంబు మరచువాడు
ఫాలంబుతో నీదు పాదయుగ్మమునకు
బ్రేమతో దండ మర్పించువాడు
హా పుండరీకాక్ష! హారామ! హరి యంచు
వేడ్కతో గేకలు వేయువాడు
తే. చిత్త కమలంబునను నిన్ను జేర్చువాడు
నీదులోకంబు నందుండు నీరజాక్ష

Pages