S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నేర్చుకుందాం

02/25/2017 - 21:11

దిక్కుల కావిరి వాసెను
నెక్కువ నిర్మలత నొందె నేడు పయోధుల్
నిక్కమెయి నిలిచె ధరణియు
జుక్కల త్రోవయును విప్రసుర సేవ్యములై
భావము: వామనుని ఆవిర్భావంతో ప్రకృతి కూడా పులకించిపోయింది. దిక్కులలోని కావిరంగు కరిగిపోయింది. సప్త సముద్రములన్నీ నిర్మలములుగా మారిపోయినాయి. భూమి పొంగి పులకించింది. బ్రాహ్మణులతో, దేవతలతో అలరారింది.

02/24/2017 - 21:10

చింతం బాసిరి యక్ష తార్ఖ్య సుమనస్సిద్ధోరగా దీశ్వరుల్
సంతోషించిరి సాధ్యచారణ మునీశ బ్రహ్మ విద్యాధరుల్
గాంతిం చెందిరి భాను చంద్రములు, రంగద్గీత వాద్యంబులన్
గంతుల్ వైచిరి మింటకింపురుషులున్ గంధర్వలున్ కిన్నరుల్

02/23/2017 - 20:38

రవి మధ్యాహ్నమునం జరింప గ్రహతారా చంద్ర భద్రస్థితిన్
శ్రవణ ద్వాదశి నాడు శ్రోణ నభిజిత్సం జ్ఞాతలగ్నంబునన్
భువనాధీశుడు పుట్టె వామనగతిం పుణ్యవ్రతోపేతకున్
దివిజాధీశ్వరు మాతకుం బరమ పాతివ్రత్య విఖ్యాతకున్

02/23/2017 - 06:08

సగుణ నిర్గుణ కార్యముల్ సలుపు సుమతి
సేత పరిణతి గడు ప్రతీక్షింపదగును
బరుష కర్మ విపాకంబు ఫలముదనుక
హృదయము దహించు శల్యంబు రీతి జగతి

భావము: పండితుడైనవాడు ఒక పనిని మంచిదో, చెడ్డదో చేయదలచుకున్నప్పుడు ఆ పని పర్యవసానాన్ని బాగా ఆలోచించవలసి వుంటుంది. తొందరపడి ఏదైనా చెడు పనిని చేస్తే దాని ఫలితం బాణం మాదిరిగా హదృయాన్ని మరణ పర్యంతమూ దహించివేస్తూనే ఉంటుంది.

02/21/2017 - 22:16

లలితనికేతన ప్రియ విలాసవతీ ధవళాత పత్రస
ద్ద్విలసిత వైభవంబనుభవింపబడున్ సుకృతాను వృత్తిచే
జెలువగు పుణ్యకర్మము నశించిన నంగజ సంగరత్రుట
త్కలిత గుణోరు వౌక్తిక నికాయములట్లు దొలంగు సంపదల్

02/19/2017 - 22:54

ఖలునిన్ సజ్జనుగాగ, మూర్ఖజను సంఖ్యావంతునింగాగ, దా
యల సన్మిత్రులగా, నగోచరము ప్రత్యక్షంబుగా, బ్రాణ హృ
త్కలనంబైన మహావిషం బమృతముంగా జేయు సత్కర్మము
జ్జ్వల నిష్ఠానిధివై భజింపుము వయస్యా వాంఛితార్థాప్తికిన్

02/18/2017 - 23:35

ఖలునిన్ సజ్జనుగాగ, మూర్ఖజను సంఖ్యావంతునింగాగ, దా
యల సన్మిత్రులగా, నగోచరము ప్రత్యక్షంబుగా, బ్రాణ హృ
త్కలనంబైన మహావిషం బమృతముంగా జేయు సత్కర్మము
జ్జ్వల నిష్ఠానిధివై భజింపుము వయస్యా వాంఛితార్థాప్తికిన్

02/17/2017 - 21:04

లలితనికేతన ప్రియ విలాసవతీ ధవళాత పత్రస
ద్ద్విలసిత వైభవంబనుభవింపబడున్ సుకృతాను వృత్తిచే
జెలువగు పుణ్యకర్మము నశించిన నంగజ సంగరత్రుట
త్కలిత గుణోరు వౌక్తిక నికాయములట్లు దొలంగు సంపదల్

02/16/2017 - 21:27

నలువకులాలు భంగి నలిన ప్రభవాండమునందు దేనిచే
నిలిచె, దశావతార వన నిష్ఠితుడయ్యె మురురి దేనిచే
బెలుచ కపాల హస్తుడయి భిక్షకుడయ్యె బురాశి దేనిచే
నల రవి దేనిచే తిరుగు, నా ఘనకర్మము వంద్యమే కదా!

02/15/2017 - 20:47

శిథిలత లేని భక్తి నతి సేయుదు వేల్పుల కాసుపర్వులున్
విధివశ్వర్తు, లావిధియు విశ్రుత కర్మ ఫల ప్రదాత, య
య్యధిక ఫలంబు కర్మవశ, మట్లగుటం బనియేమి వారిచే
విధి కధికంబు కకర్మమని వేమఱు మ్రొక్కి భజించు కర్మమున్

Pages