S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నేర్చుకుందాం

01/18/2019 - 19:30

సీ. భువన రక్షక! నిన్ను ఁ బొగడ నేరని నోరు
ప్రజ కగోచరమైన- పాడుబొంద
సురవరార్చిత! నిన్నుఁ జూడఁ గోరనికనుల్
జలములోపల వెల్లి - సరపు గుండ్లు
శ్రీరమాధిప! నీకు సేవఁ జేయని మేను
కూలి కమ్ముడువోని కొలిమితిత్తి
వేడ్కతో నీ కథల్ వినని కర్ణంబులు
కఠిన శిలాదులఁ గలుగు దొఱలు
తే. పద్మలోచన! నీమీద భక్తి లేని
మానవుఁడు రెండు పాదాల మహిషమయ్య

01/17/2019 - 19:18

సీ. కర్ణయుగ్మమున నీ కథలు స ఓకినఁజాలు
పెద్ద పోగుల జోళ్ళు పెట్టినట్టు
చేతులెత్తుచు ఁ బఊజు జేయగల్గినఁ జాలుఁ
దొరియగ కడియాలు దొడిగినట్లు
హ మొనసి మస్తకముతో మ్రొక్కఁగల్గిన ఁ జాలుఁ
జెలువమైన తురాయి చెక్కినట్లు
స్వరము నొవ్వంగ నీ స్మరణ గల్గినఁ జాలు
వింతగాఁగంఠీలు వేసినట్లు
తే: పూని నినుఁ గొల్చుటే సర్వభూషణంబు

01/16/2019 - 18:34

సీ॥ అవనిలోఁగల యాత్ర -లన్ని చేయఁగ వచ్చు
ముఖ్యవౌ నదులందు మునుఁగవచ్చు
ముక్కుపట్టుక సంధ్య మొనసి వార్చఁగ వచ్చుఁ
దిన్నఁగా జపమాలఁ ద్రిప్ప వచ్చు
వేదాల కర్థంబు విఱిచి చెప్పఁగవచ్చు
శ్రేష్ఠ క్రతువులెల్ల ఁ జేయవచ్చు
దనములక్షలు కోట్లు దానమీయఁగ వచ్చు
నైష్ఠికాచారముల్ నడుప వచ్చుఁ
తే॥ జిత్త మస్యస్థలంబుల ఁ జేరకుండ

01/13/2019 - 23:25

సీ॥ అధిక విద్యావంతులప్రయోజకులైరి
పూర్ణ శుంఠలు సభా పూజ్యులైరి
సత్యవంతుల మాట జనవినోదంబాయె
వదరుబోతుల మాట వాసికెక్కె
ధర్మవాదనపరుల్ దారిద్య్రమొందిరి
పరమ లోభులు ధనప్రాప్తులైరి
పుణ్యవంతులు రోగ భూత పీడుతులైరి
దుష్టమానవులు వర్ధిష్ణులైరి
తే॥ పక్షివాహన! మావంటి భిక్షుకులకు
శక్తి లేదాయె నిఁక నీవె చాటు మాకు

01/11/2019 - 19:26

సీ. ఉర్విలో వాయు ష్యమున్న పర్యంతంబు
మాయ సంసారంబు మఱఁగి నరుఁడు
సకల పాపములైతె సంగ్రహించు ను గాని
నిన్ను ఁ జేరెడి యుక్తి నేర్వలేఁడు
తుదకుఁ గాలుని యొద్ద దూతలిద్దఱు వచ్చి
గుంజుక చనినారు కొట్టుచుండ
హింస కోర్వఁగ లేక యేడ్చి గంతులు నైచి
దిక్కు లేదని నాల్గు దిశలు చూడ
తే॥ తన్ను విడిపింప వచ్చెడి ధన్యుఁడేడి

01/10/2019 - 19:57

సీ॥ అతిశయంగబుగ కల్లలాడ నేర్చితి గాని
సాటిగా సత్యముల్ పలికి యెఱుగ
సత్కార్య విఘ్నముల్ సలుప నేర్చితి గాని
ఇష్టమొందగ నిర్వహింప నేర
ఒకరి సొమ్ము కు దొసిలొగ్గ నేర్చితి గాని
చెలువుగా ధర్మంబు సేయ నేర
ధనము లియ్యంగ వ-ద్దనగ నేర్చితి గాని
శీఘ్రమిచ్చెడు నట్లు చెప్పనేర
తే॥ పంకజాతాక్ష ! నేనెంత పాతకుఁడను

01/09/2019 - 19:46

సీ. నీమీద కీర్తనల్ నిత్యగానము సేసె
రమ్యమొందింప నారదుఁడఁగాను
సావధానముగ నీ చరణ పంకజ సేవ
సలిపి మెప్పింపంగ శబరిఁగాను
బాల్యమప్పటి నుండి భక్తి నీయందున
గలుగఁగ ప్రహ్లాద ఘనుఁడఁగాను
ఘనముగా నీమీఁద గ్రంథముల్ గల్పించి
వినుతి సేయును వ్యాసమునిని గాను
తే॥ సాధుఁడను, మూర్‌కమతి మనుష్యాధముఁడను
హీనుఁడను సుమ్మి నీవు ననే్నలు కొనుము

01/09/2019 - 19:44

చం॥ సరియగు బాటలోన మనసారగ సాగగఁ బూని భూమిలో
మురియుచు సేవఁ జేయగను మోదమునందుచు నీకుమ్రొక్కరే?
యరయగ మారుదేవునిగ హారతులందెదవే ఘనంబుగా
విరియును నీదు కీర్తి పదివేలకుఁ బైబడి వత్సరమ్ములన్ !

01/08/2019 - 19:57

సీ. ఇభరాజ వరద ! నినె్నంత పిల్చినఁగాని
మారుపల్కవదేమి- వౌనితనము
మునిజనార్చిత! నిన్ను మ్రొక్కి వేడినఁ గాని
కనులఁబడవదేమి గడుసుఁ దనము?
చాల దైన్యము నొంది చాటు చొచ్చిన ఁగాని
భాగ్యమియ్యవదేమి ప్రౌఢితనము
స్థిరముగా నీ పాద సేవఁ జేసెదనన్న
దొరకఁ జాలవదేమి -్ధర్తతనము
తే: మోక్షదాయక! ఇటువంటి మూర్ఖజనుని
కష్టపెట్టిన నీకేమి కడుపు నిండు

01/07/2019 - 20:05

సీ తల్లిదండ్రులు భార్య - తనయులాప్తులు బావ
మఱఁదులన్నలు మేనమామనగారు,
ఘనముగా బంధువుల్ -గల్గినప్పటికైన
దాను దర్లగ వెంటఁ దగిలిరారు
యముని దూతలు ప్రాణమపహరించుకపోవ
మమతతోఁబోరాడి మాన్పలేరు
బలగ మందఱు దుఃఖపడుట మాత్రమె కాని
యించుక నాయుష్య మియ్యలేరు
తే చుట్టములమీది భ్రమదీసి చూరఁబెట్టి
సంతతము మిమ్ము నమ్ముట సార్థకంబు

Pages