S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నేర్చుకుందాం

10/23/2018 - 19:26

ఉ. పెట పెట నుక్కుగంబమున భీకర దంత నఖాంకుర ప్రనా
పటలము గప్ప నుప్పతిలి భండన వీధి నృసింహ భీకర
స్ఫుటపటుశక్తి హేమకశిపున్ విదలించి సురారి పట్టి ను
త్కట కృప ఁ జూచితీవె కదా. దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ!

10/22/2018 - 22:12

దాశరథి శతకం
*
ఉ. ధారుణిఁ జాపఁ జుట్టిన విధంబునఁ గైకొని హేమనేత్రుఁడ
వ్వారిధిలోన దాగినను, వాని వధించి వరాహమూర్తివై
ధారుణిఁ దొంటికైవడిని దక్షిణ శృంగమునన్ ధరించి, వి
స్తారమొనర్చితీవె కద, దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ!
*

10/21/2018 - 23:31

దాశరథి శతకం
*
70. కరమను రక్తి, మందరము గవ్వముగా నహిరాజు త్రాడుగా
దొరకొని దేవదానవులు దుగ్ధపయోధి మధించు చున్నచో
ధరణి , చలింప , లోకములు తల్లడమండఁగఁ గూర్మమై ధరా
దరము ధరించి తీవె కదా! దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ
*

10/22/2018 - 01:09

దాశరథి శతకం
*
ఉ. వారిచరావతారమున వారధిలోఁ జొరఁ బారి క్రోధవి
స్తారగుఁడైన యా నిగమ తస్కరవీరనిశాచరేంద్రునిన్
జేరి వధించి వేదముల చిక్కెడలించి విరించికిన్ మహో
దారత నిచ్చితీవె కద, దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ!
*

10/16/2018 - 00:14

దాశరథి శతకం
*
ఉ. వాసవ రాజ్యభోగ సుఖ వార్దిని దేలు ప్రభుత్వమబ్బినా
యాసకు మేరలేదు కనకాద్రి సమాన ధనంబు గూర్చి నం
గాసును వెంటరాదు కని కానక చేసిన పుణ్య పాపముల్
వీసర బోవ నీవు, బదివేలకుఁ జాలు భవంబు నొల్ల నీ
దాసుని గాఁగ నేలికొను దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ!
*

10/16/2018 - 00:14

ఉ. దైవము తల్లిదండ్రి తగు దాత గురుండు సఖుండు నినె్నకా
భావన సేయుచ ఉన్నతరిఁ బాపము లెల్ల మనోవికార దు
ర్నావితుఁ జేయుచున్నవి కృపామతివై నను గావుమీ జగ
త్పావన మూర్తి భద్రగిరి దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ!

10/12/2018 - 19:01

చ. చరణము సోకినట్టి శిల జవ్వని రూప గుటొక్క వింత, సు
స్థిరముగ నీటిపై గిరులు దేలిన ద్కొటి వింత గొని,మీ
స్మరణఁ దనర్చు మానవులు సద్గతిఁ జెందినదెంత వింత? రుూ
ధను ధరాత్మజారమణ! దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ

10/11/2018 - 19:35

ఉ. నీ సహజంబు సాత్త్వికము, నీవిడిపట్టు సుధాపయోధి, స
ద్మాసనుఁ డాత్మజుండు గమలాలయ నీ ప్రియురాలు, నీకు సిం
హాసనమిద్ధరిత్రి, గొడుగుగాకస, మక్షులు చంద్రభాస్కరుల్
నీ సుమతల్పమాదిఫణి నీవె సమస్తము గొల్చునట్టి నీ
దాసుల భాగ్యమెట్టిదయ దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ!

10/10/2018 - 18:55

ఉ. కోతికి శక్యమా యసురకోటుల గెల్వను?గెల్చె ఁబో నిజం
బాత నిమేన శీతరుఁడౌట దవానలుఁడెట్టి వింత? మా
సీత పతివ్రతా మహిబ సేవకు భాగ్యము మీ కటాక్షమున్
ధాతకు శక్యమా పొగడ? దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ!

10/09/2018 - 19:20

చ. జలనిధులేదు నొక్క మొగిఁ జిక్కి కిఁ దెచ్చె శరంబు రాతినిం
పలరఁగఁ జేసే నాతిగఁ బదాబ్జపరాగము నీ చరిత్రముం
జలజభవాది నిర్జరులు సన్నుతి సేయఁగ లేరు గావునన్
దలఁప నగణ్యమయ్య యిది దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ!

Pages