S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నేర్చుకుందాం

01/24/2019 - 19:55

సీ అంత్యకాలమునందు నాయాసమున నిన్నుఁ
దలఁతునో తలఁపనో - తలఁతునిపుడె!
నరసింహ! నరసింహ! నరసింహ! లక్ష్మీశ!
దానవాంతక! కోటిభానుతేజ!
గోవింద! గోవింద! గోవింద! సర్వేశ!
పన్నగాధిపశాయి! పద్మనాభ!
మధువైరి! మధువైరి! మధువైరి! లోకేశ!
నీలమేఘశరీర! నిగమవినుత!
తే ఈ విధంబుగ నీ నామమిష్టముగను
భజన చేయుచునుందును నా భావమందు

01/23/2019 - 19:57

సీ ధీరతఁ బరుల నిందింపనేర్చితిఁగాని
తిన్నగా నినుఁ బ్రస్తుతింపనైతి
పొరుగు కామినులందు బుద్ధి నిల్పితిఁగాని
నిన్నునే సతము ధ్యానింపనైతి
పొరికి ముచ్చటలైన మురిసివింటిని గాని
యెంచి నీకథలాల- కించనైతి
కౌతుకంబునఁ బాతకము గడించితిఁగాని
హెచ్చు పుణ్యము సంగ్రహింపనైతి
తే అవనిలో నేను జన్మించి నందుకేమి
సార్థకము గానరాదాయె స్వల్పమైన

01/22/2019 - 20:04

సీ నరసింహ! నాకు దుర్ణయములే మెండాయె
సుగుణమొక్కటి లేదు చూడఁ జనిన
అన్యకాంతలమీఁద నాశమానఁగలేను
బరుల క్షేమముఁజూచి బ్రతుకలేను
ఇటువంటి దుర్బుద్దు లిన్ని నాకున్నవి
నేనుఁ జేసెడి వన్ని- నీచకృతులు
నావంటి పాపిష్ఠి నరుని భూలోకాన
బుట్టఁజేసితివేల భోగిశయన!
తే అబ్జదళనేత్ర! నా తండ్రివైనఫలము
నేరములు గాచి రక్షింప వీవెదిక్కు

01/21/2019 - 19:03

సీ ధరణిలో వేయేండ్లు తనువు నిల్వఁగఁబోదు
ధనమెన్నటికి శాశ్వతంబుగాదు
దారసుతాదులా తనవెంట రాలేరు
భృత్యులు మృతిని తప్పింపలేరు
బల పరాక్రమమేమి పనికిరాదు
ఘనమైన సకల భాగ్యములెంతఁ గల్గియు
గోచి మాత్రంబైనఁ గొనుచుఁబోఁడు,
తే వెఱ్ఱి కుక్కల భ్రమలన్ని విడిచి నిన్ను
భజన చేసెడివారికిఁ బరమసుఖము
భూషణ వికాస! శ్రీ్ధర్మపుర నివాస!

01/20/2019 - 22:38

సీ అతివిద్య నేర్చుట - యన్న వస్తమ్రులకె
పశులనార్జించుట పాలకొఱకె
సతిని బెండ్లాడుట సంసార సుఖముకే
సుతులఁబోషించుట గతుల కొఱెకె
సైన్యముల్ గూర్చుట శత్రు భయంబుకే
దానమిచ్చుటలు ముందటి సంచితమునకె
ఘనముగాఁ జదువుటల్ కడుపుకొఱకె
తే ఇతరకామంబుఁ గోరక సతతముగను
భక్తినీయందు నిల్పుట ముక్తికొఱకె
భూషణవికాస! శ్రీ్ధర్మపురనివాస!

01/18/2019 - 19:30

సీ. భువన రక్షక! నిన్ను ఁ బొగడ నేరని నోరు
ప్రజ కగోచరమైన- పాడుబొంద
సురవరార్చిత! నిన్నుఁ జూడఁ గోరనికనుల్
జలములోపల వెల్లి - సరపు గుండ్లు
శ్రీరమాధిప! నీకు సేవఁ జేయని మేను
కూలి కమ్ముడువోని కొలిమితిత్తి
వేడ్కతో నీ కథల్ వినని కర్ణంబులు
కఠిన శిలాదులఁ గలుగు దొఱలు
తే. పద్మలోచన! నీమీద భక్తి లేని
మానవుఁడు రెండు పాదాల మహిషమయ్య

01/17/2019 - 19:18

సీ. కర్ణయుగ్మమున నీ కథలు స ఓకినఁజాలు
పెద్ద పోగుల జోళ్ళు పెట్టినట్టు
చేతులెత్తుచు ఁ బఊజు జేయగల్గినఁ జాలుఁ
దొరియగ కడియాలు దొడిగినట్లు
హ మొనసి మస్తకముతో మ్రొక్కఁగల్గిన ఁ జాలుఁ
జెలువమైన తురాయి చెక్కినట్లు
స్వరము నొవ్వంగ నీ స్మరణ గల్గినఁ జాలు
వింతగాఁగంఠీలు వేసినట్లు
తే: పూని నినుఁ గొల్చుటే సర్వభూషణంబు

01/16/2019 - 18:34

సీ॥ అవనిలోఁగల యాత్ర -లన్ని చేయఁగ వచ్చు
ముఖ్యవౌ నదులందు మునుఁగవచ్చు
ముక్కుపట్టుక సంధ్య మొనసి వార్చఁగ వచ్చుఁ
దిన్నఁగా జపమాలఁ ద్రిప్ప వచ్చు
వేదాల కర్థంబు విఱిచి చెప్పఁగవచ్చు
శ్రేష్ఠ క్రతువులెల్ల ఁ జేయవచ్చు
దనములక్షలు కోట్లు దానమీయఁగ వచ్చు
నైష్ఠికాచారముల్ నడుప వచ్చుఁ
తే॥ జిత్త మస్యస్థలంబుల ఁ జేరకుండ

01/13/2019 - 23:25

సీ॥ అధిక విద్యావంతులప్రయోజకులైరి
పూర్ణ శుంఠలు సభా పూజ్యులైరి
సత్యవంతుల మాట జనవినోదంబాయె
వదరుబోతుల మాట వాసికెక్కె
ధర్మవాదనపరుల్ దారిద్య్రమొందిరి
పరమ లోభులు ధనప్రాప్తులైరి
పుణ్యవంతులు రోగ భూత పీడుతులైరి
దుష్టమానవులు వర్ధిష్ణులైరి
తే॥ పక్షివాహన! మావంటి భిక్షుకులకు
శక్తి లేదాయె నిఁక నీవె చాటు మాకు

01/11/2019 - 19:26

సీ. ఉర్విలో వాయు ష్యమున్న పర్యంతంబు
మాయ సంసారంబు మఱఁగి నరుఁడు
సకల పాపములైతె సంగ్రహించు ను గాని
నిన్ను ఁ జేరెడి యుక్తి నేర్వలేఁడు
తుదకుఁ గాలుని యొద్ద దూతలిద్దఱు వచ్చి
గుంజుక చనినారు కొట్టుచుండ
హింస కోర్వఁగ లేక యేడ్చి గంతులు నైచి
దిక్కు లేదని నాల్గు దిశలు చూడ
తే॥ తన్ను విడిపింప వచ్చెడి ధన్యుఁడేడి

Pages