S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నేర్చుకుందాం

12/31/2018 - 00:19

సీ. మాన్యంబులీయ సమర్థుఁడొక్కడు లేఁడు
మాన్యముల్ చెఱుప సమర్థులంత
యెండిన ఊళ్లగోఁడెరిగింపఁ దెశ్వఁడు
పండిన యూళ్ళకుఁ బ్రభువులంత
ఇతఁడు పేదయటంచు -నెఱిగింపడెవ్వఁడు
కలవారి సిరులెన్నఁగలరు చాలఁ
దనయాలి చేష్టలఁ దప్పెనఁడెవ్వఁడు
పెఱకాంత ఱంకెన్న పెద్దలంత
తే. యిట్టి దుష్టుల కధికార మిచ్చినట్టి
ప్రభువు తప్పులంచును మరి పలుకవలెను

12/28/2018 - 20:00

సీ. కోతికి జలతారు కుళ్ళాయి యేటికి?
విరజాజి పూదండ విధవకేల?
ముక్కిడి తొత్తుకు ముత్తెంపు నత్తేల?
అద్దమేమిటికి జాత్యంధునకును !
మాచకమ్మకు నేల వౌక్తిక హారముల్?
క్రూర చిత్తునకు సద్గోష్టులేల?
ఱంకుబోతుకునేల బింకంపు నిష్ఠలు
వాని యేటికి దుష్టవర్తనునకు?
తే॥ మాట నిలకడ సుంకరి మోటుకేల?
చెవిటివానికి సత్క్థా శ్రవణ మేల?

12/27/2018 - 18:56

సీ. పసరంబు బందైనఁ బసుల కాపరితప్పు
ప్రజలు దుర్జనులైన ప్రభుని తప్పు
భార్య గయ్యాళైన ఁ బ్రాణనాథుని తప్పు
తనయుఁడు దుష్టైన ఁ దండ్రితప్పు
సైన్యంబు చెదరిన సైన్యనాథుని తప్పు
కూతురు చెడుగైన మాత తప్పు
అశ్వంబు చెడుగైన నారోహకుని తప్పు
ఇభమది చెడ మావటీని తప్పు
తే॥ ఇట్టి తప్పులెఱుంగక యిచ్చ వచ్చి
నటుల మెలగుడు రిప్పుడీ, యవని జనులు

12/26/2018 - 20:12

సీ. గార్దంబున కేల కస్తూరి తిలకంబు
మర్కటంబు నకేల మలయజంబు
శార్దూలమునకేల శర్కరాపూపంబు
సూకరంబునకేల చూత ఫలము
మార్జాలమునకేల మల్లెపువ్వుల బంతి
గుడ్లగూబకునేల కుండలములు
మహిషంబునకు నేల మంచి వస్త్రంబులు
బక సంతతికి నేల పంజరంబు
తే॥ ద్రోహచింతన జేసెడు దుర్జనులకు
మధురమైనట్టి నీనామ మంత్రమేల?
భూషణ వికాస శ్రీధర్మపురనివాస!

12/25/2018 - 19:41

సీ. అర్ధివాండ్రకు నీక3హాని చేయుటకంటె
తెంపుతో వసనాభిఁ దినుట మేలు
ఆడుబిడ్డల సొమ్ము నపహరించుట కంటె
బండఁ గట్టుక నూత ఁ బడుట మేలు
పరుల కాంతల బట్టి బల్మిఁగూడుట కంటె
బడబాగ్ని కీలలఁ బడుట మేలు
బ్రతుకఁ జాలక దొంగ పనులు చేయుట కంటె
కొంగుతో ముష్టెత్తుకొనుట మేలు
తే. జలజదలనేత్ర! నీ భక్తజనుల తోడ
జగడమాడుటకంటెను చావు మేలు

12/24/2018 - 18:23

సీ. గౌతమీ స్నానాన ఁ గడతేరుదామంటే
మొనసి చన్నీళ్లలో మునుఁగలేను
తీర్థయాత్రల చేఁ గృతార్థుఁడౌదామంటే
బడలి నే మంబు నే నడవలేను
దాన ధర్మముల సద్గతి జెందుదమంటే
ఘనముగా నా వద్ద ధనములేదు
తపమాచరించి సార్థకత నొందుద మంటే
నిమిషమైన మనసు నిలువలేదు
తే. కష్టముల కోర్వ నా చేతఁగాదు నిన్ను
స్మరణ చేసేద నాయథాశక్తి కొలది
భూషణ వికాస శ్రీధర్మపుర నివాస!

12/23/2018 - 22:49

సీ. శ్రవణ రంధ్రముల నీ సత్క్థల్ సోకంగ
లేశమానందంబు లేని వాఁడు
పుణ్యవంతులు నిన్ను ఁ బూజ సేయఁగఁ జూచి
భావమందు త్సాహపడని వాఁడు
భక్తవర్యులు నీ ప్రభావముల్ పొగడంగఁ
దత్పరత్వము లేక తలఁగుఁవాఁడు
తన చిత్తమందు నీ ధ్యాన మెన్నడు లేక
కాలమంతయు వృథా గడపువాఁడు
తే. వసుధలో నెల్ల వ్యర్థుఁడు వాఁ డెయగును
మరియుఁ జెడుఁగాక యెప్పుడు మమత నొంది

12/21/2018 - 20:06

సీ॥ చిత్తశుద్దిగ నీకు సేవ చేసెదఁగాని
పుడమిలో జనుల మెప్పులకు గాదు
జన్మ పావనతకై స్మరణఁ జేసెదఁగాని
సరివారిలోఁ బ్రతిష్ఠలకుఁ గాదు
ముక్తికోసము నేను మ్రొక్కి వేడ ఎదఁ గాని
దండి భాగ్యము నిమిత్తంబుగాదు
నిన్ను బొగడు విద్య నేర్చితినే కాని
కుక్షినింపెడి కూటి కొఱకుఁగాదు
తే. పారమార్థకమునకు వేఁ బాటుపడితి
కీర్తికి నపేక్ష పడలేదు కృష్ణవర్ణ!

12/20/2018 - 19:41

సీ. మందుఁడ నని నున్న నింద ఁ జేసిన నేమి?
నా దీనతను జూచి నవ్వనేమి?
దూర భావము లేక - తూలనాడిన నేమి?
ప్రీతి సేయక వంకఁ బెట్టనేమి?
కక్కసంబులు పల్కి వెక్కిరించిన నేమి?
తీవ్రకోపము చేత దిట్టనేమి?
హెచ్చుమాటల చేత నెమ్మెలాడిన నేమి?
చేరి దాపడ గేలి సేయనేమి?
తే. కల్పవృక్షము వలె నీవు గల్గనింక
ప్రజల లక్ష్యంబు నాకేల పద్మనాభ

12/19/2018 - 19:20

సీ. ఐశ్వర్యములకు నిన్ననుసరింపఁగ లేదు
ద్రవ్యమిమ్మని వెంటఁదగుల లేదు
కనకమిమ్మని చాలఁ గష్టపెట్టఁగలేదు
పల్లకిమ్మని నోట పలుక లేదు
సొమ్ము లిమ్మని నిన్ను - నమ్మి కొల్వఁగ లేదు
భూములిమ్మని పేరు పొగడ లేదు
బలము నిమ్మని నిన్ను బ్రతిమాలఁ గా లేదు
పసుల నిమ్మని పట్టుపట్టలేదు
తే. నేను కోరిన దొక్కటే నీల వర్ణ
చయ్యనను మోక్షమిచ్చిన ఁజాలు నాకు

Pages