S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నేర్చుకుందాం

12/18/2018 - 19:49

సీ . ఆది నారాయణా! యనుచు నాలుక తోడ
లుక నేర్చిన వారి ప ఆదములకు
సాష్టాంగముగ నమస్కారమర్పణ జేసి
ప్రస్తుతించెదనయ్య బహువిధముల
ధరణిలో నరులెంత దండి వారైనను
నిన్నుఁ గానని వారి నే స్మరింప
మేము శ్రేష్ఠులమంచు మిడుకు చుండెడివారి
చెంతఁ జేరగఁ బోను శేషశయన
తే. పరమసాత్త్వికులైన నీ భక్తవరుల
దాసులకు దాసుడను సుమీ! ధరణిలోన

12/17/2018 - 18:25

సీ. నరసింహ! నీ దివ్యనామ మంత్రము చేత
దురిత జాలము లెల్ల -ద్రోలవచ్చు
నరసింహ! నీ దివ్యనామ మంత్రము చేత
బలుపైన రోగముల్ పాపవచ్చు
నరసింహ !నీ దివ్య నామ మంత్రము చేత
రిపుసంఘముల సంహరింపవచ్చు
నరసింహ ! నీ దివ్య నామ మంత్రము చేత
దండహస్తుని బంటల దఱమ వచ్చు
తే. భళిర నేనీ మహామంత్ర బలము చేత
దివ్య వైకుంఠ పదవి సాధింపవచ్చు

12/14/2018 - 18:41

సీ॥ శ్రీ మనోహర! సురా ర్చిత!సింధు గంభీర!
భక్త వత్సల! కోటి భానుతేజ!
కంజనేత్ర! హిరణ్య -కశ్య పాంతక శూర!
సాధు రక్షణ! శంఖ -చక్ర హస్త
ప్రహ్లాదవరద పాప ధ్వంస సర్వేశ
క్షీరసాగర శయన కృష్ణవర్ణ
పక్షివాహన నీల భ్రమర కుంతలజాల!
పల్లవారుణ పాద పద్మయుగళ!
చారు శ్రీ చందనాగురు చర్చితాంగ
కుంద కుట్మలదంత!వైకుంఠ ధామ!
భూషణ వికాస శ్రీధర్మపుర నివాస!

12/13/2018 - 19:27

దివిజక్ష్మారుహ ధేను రత్న ఘనభూతిన్ ప్రస్ఫురద్రత్న సా
నువు నీ విల్లు; నిధీశ్వరుండు సఖుఁ డర్ణోరాశి కన్య విభుం
డు విశేషార్చకుఁ డింక నీ కెన ఘనుండున్ గల్గునే? నీవు చూ
చి విచారింపవు; లేమినెవ్వడుడుపున్? శ్రీకాళహస్తీశ్వరా!

12/12/2018 - 18:44

స్వామిద్రోహము చేసి వేరొకనిఁ కొల్వన్ బోతినో? కాక నే
నీ మాట ల్విననొల్ల కుండితినో? నినే్న దిక్కుగాఁ జూడనో?
యేమీ, యిట్టి వృధాపరాధినగు న న్నీ దుఃఖవారాశి వీ
చీ మధ్యంబున ముంచి యుంపదగునా? శ్రీకాళహస్తీశ్వరా

12/11/2018 - 18:49

భవకేళీ మదిరా మదంబున మహా పాపాత్ముడై వీడు న
న్ను వివేకింప డటంచు నన్ను నరకార్ణోరాశి పాలైనఁ బ
ట్టవు, బాలుండొక చోట నాటతమితోడన్ సూతఁ గూలంగఁ దం
డ్రి విచారింపక యుండునా! కటకటా! శ్రీకాళహస్తీశ్వరా!

12/06/2018 - 19:31

శ్రీ విద్యుత్కలితాజవంజన మహాజీమూత పాపాంబు ధా
రా వేగంబున మన్మనోబ్జ సముదీర్ణత్వంబుఁ గోల్పోయితిన్
దేవా! నీ కరుణా శరత్సమయ మింతేచాలు; చిద్భావనా
సేవన్ దామర తంపరై మనియెదన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా!

12/05/2018 - 19:46

ఏ వేదంబు బఠించె లూత, భుజగంబే శాస్తమ్రుల్చూచె దా
నే విద్యాభ్యసనంబొనర్చె గరి, చెంచే మంత్రమూహించె, బో
ధావిర్భావనిధనముల్ చదువులయ్యా! కావు! మీ పాద సం
సేవాసక్తియే కాక జంతుతతికిన్ శ్రీకాళహస్తీశ్వరా!

12/04/2018 - 19:11

ఓం తారకాయ నమః
గర్భవాసము నుండి భూగర్భమునకు
మధ్య మోహశోకాలలో మనిషి నలిగి
పోవువేళలో ఓంకార పుణ్యమొసగి
‘తారకుండ’యి తనలోనె దాచు భవుడు
ఓం పరమేశ్వరాయ నమః
అఖిల జగముల సృష్టించి ఆదరించి
అంతమును చేసి మోకంబు నందజేయు
దేవతా సార్వభౌముడు దీర్ఘజటుడు
సందియము లేదిక ‘పరమేశ్వరుండు’ హరుడె

12/02/2018 - 22:02

ఓం అవ్యక్తాయ నమః
బయటికేమీ తెలియని రూపమును కలిగి
ప్రాణికోటి ఎక్కడినుండి వచ్చి దేని
లో లయమగునో? ఆ లింగ లీల యేమొ?
కనుక ‘అవ్యక్తుడ’య్యె ముక్కంటి సామి
ఓం సహస్రాక్షాయ నమః
రంధ్రముల కుండ బోర్లింప ప్రమిద పైన
కన్నములనుండి ప్రసరించు కాంతి వోలె
నరుని జ్ఞానేంద్రియాలలో హరుని కాంతి
వచ్చు నతడె ‘సహస్రాక్షు’డిచ్చు వరము
ఓం అపవర్గప్రదాయ నమః

Pages