S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నేర్చుకుందాం

11/30/2018 - 18:52

ఓం పూషదంతభిదే నమః
పూష యనెడి ఆదిత్యుడు పోయి దక్ష
యజ్ఞమున శివనింద జేయంగ జూచి
ఇనుని పళ్ళూడగొట్టె చండీశ్వరుండు
‘పూషదంతభిద’ని పేరుపొందె శివుడు
ఓం దక్షాధ్వరహరాయ నమః
శంకరుడులేని దక్షయజ్ఞంబు నందు
బిడ్డ సతినవమానించె పితరుడపుడు
యోగవహ్నిని సతి మండిపోవ శివుడు
వీరభద్రుడై యజ్ఞమ్మువిరుగ వైచె
అటుల ‘దక్షాద్వరహరా’ఖ్యుడెయ్య నతడు
ఓం హరాయ నమః

11/29/2018 - 19:23

ఓం పశుపతయే నమః
భూమిపై చరించెడి పురుగు మొదలు
నీటిలో చలించెడి చిన్న నీటి గుర్ర
మాకసమున స్వేచ్ఛగ సాగు కాకివరకు
అన్నిటికి ‘పశుపతి’ నాముడంతరాత్మ
ఓం దేవాయ నమః
చీకటన్నది గుడ్డిది, చెడుపునాది
దాని రూపమజ్ఞాన దుర్దానవతయె,
తిమిరమును చీల్చు మిహిర సందీప్తి యగుచు
‘దేవ’ యను పేరు జపియింతు భావమందు
ఓం మహాదేవాయ నమః

11/28/2018 - 19:45

ఓం భీమాయ నమః
ఎవడు శాసనంబును సేయ ఎదురురేదొ
ఎవని గని సురుల్ భక్తి పూజించు చుంద్రు
మృత్యువైనను భృత్యుడౌ మేటి బలుడు
‘్భము’డైన దక్షారామ ధాము దలతు
ఓం పరశుహస్తాయ నమః
చేత గండ్ర గొడ్డలి ధరించిన కపాలి
నరుని కలిభవ పాశమున్ నరుకువాడు
మన పశుత్వము తెగవేసి తన లోకలుపు
‘పరశుహస్త’ శివపథము వదలనెపుడు
ఓం మృడాయ నమః
అమృతము నొసంగ గరళము నాహరించె

11/28/2018 - 03:42

ఓం శర్వాయ నమః
మంచివారిలో భవుని దర్శించినట్లు
చెడ్డవారిలో కూడా దర్శించు చదువు
నేర్పి సమదృష్టి గల జ్ఞాన నేత్రు మిచ్చు
శర్వనామము భజియింతు సర్వగతుల
ఓం త్రిలోకకేశాయ నమః
పైన సప్తలోకంబుల ప్రభువతండు
క్రింది లోకంబు లేడింటి రేడు విభుడు
సర్వ సర్వంససా మహాచక్రమేలు
శానకుండు ‘త్రిలోకేశు’ శంభు గొల్తు
ఓం శితికంఠాయ నమః

11/27/2018 - 19:19

ఓం గంగాధరాయ నమః
అతివిశాలయై వేగంగ అభ్రగంగ
తనజటాజూటమున పట్టె ఘన కపర్ది
హరుని తాకంగ పాపసంహారిణయ్యె
అటుల ‘గంగాధరుండాయె’ అవని మురిసె
ఓం లలాటాక్షాయనమః
ఫాల మధ్యాన కన్నుతో పరమశివుడు
సహజవౌ బొట్టుగా దాల్చె ఇహపరాల
సాధనకు గోడ తవో సమిధ గాల్చె
ఇల ‘లలాటాక్షుడ’గు హరున్ గొలుతు సతము
ఓం కాలకాలాయ నమః
బాల భక్తమార్కండేయు ప్రాణము గొన

11/26/2018 - 19:19

ఓం శివాప్రియాయ నమః
భర్తకై తప్చి కైశించి వడసినట్టి
పార్వతికి దేహమున నగభాగ మిచ్చె
హృదిని కదిలించె సతిప్రేమ మృదు సుమాల
ఇటు ‘శివాప్రియ’యను నామ మిలను కలిగె
ఓం కపాలినే నమః
బ్రహ్మతల ద్రుంచి తత్పాప పంకిలమును
పుర్రె పట్టి భిక్షాటనంబున నశింప
జేసుకొనె తప్పులకు శిక్ష సిద్ధమనుచు
బోధ చేసె ‘కపాలి’యై పురహరుండు
ఓం కామారినే నమః

11/23/2018 - 18:33

ఓం అంబికానాథాయ నమః
అమ్మయన అనురాగ దివ్యామృతంబు
అమ్మలనుగన్న అమ్మయే అంబికయగు
బిడ్డ ప్రగతికి ప్రాణంబు లడ్డుపెట్టు
‘అంబికానాథు’ దలదు హృదంతరమున
ఓం శ్రీకంఠాయ నమః
క్షీరసాగర మథనాన ఘోర విషము
చటుల కీలాగ్నియై ళోక సమితి గాల్చ
అల్లనేరేడుగా కంఠమందు నిలిపె
అట్లు శ్రీకంఠుడయ్యె దయామృతనిధి
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః
అవగుణాలెన్ని ఉన్న ఒక్కావగింజ

11/22/2018 - 19:47

ఓం విష్ణు వల్లభాయ నమః
ఆ త్రిమూర్తులయందు నారాయణుండు
శంభు లింగమున్ పూజించి జయము పొందె
అచ్చ్భుదమే హరిహరులచ్చు ఒకరె
‘విష్ణువల్లభ’ నాముని విధిగ గొలుతు
ఓం శిపి విష్ణాయ నమః
చీమ మొదలు హస్తివరకు జీవులన్ని
ఎవని ఆజ్ఞకు బద్ధులై అవని పుట్టి
పెరుగునో వాని యందె సుస్థిరత నుండు
వాడు ‘శిపివిష్ణు’ డతనికే వందనములు
ఓం ఖట్వాంగినే నమః

11/21/2018 - 19:14

ఓం కపర్థినే నమః
దివిజ గంగ మహోత్తుంగ భువిని పడగ
ఘన జటాజూటమున నిల్చి కదల నిచ్చె
భవుని సోకిన గంగ పావనముకాదే
ఆ ‘కపర్ది’ ని దయామృతాబ్ధిగొలుతు
నీల లోహితాయ నమ
పాల సంద్రము చిల్కిన హాలహలము
అగ్గ్ధిరల లోకాల బుగ్గి చేయ
అల్లనేరేడుపండుగా అహరించు
‘నీలలోహిత’ రుద్రుడి నే దలంతు
ఓం శూల పాణినే నమః
సకల సుఖ శుభ సంప్రత్తసాదకుండు

11/20/2018 - 19:19

ఓం పినాకినే నమః
శ్రుతిని అనుగమించెడి స్తృతి గతిని మనషి
వేద పధమున సాగిన లేదు భయము
ధనుపినాకము నిర్భయత్వమ్ము నిచ్చు
ఆ పినాకధరుని కొల్తు అహరహమును
ఓం శశిశేఖరాయ నమః
కరిగిపోయెడు వాడు దుష్కాముకుండ
మచ్చగలవాడు వంకర మనసు చంద్రు
దక్షు శాపము సవరించి రక్ష చేసె
కాన శశిశేఖరుడె నాకు కన్నతండ్రి
ఓం వామ దేవాయ నమః
ఎడమ వైపున అమ్మోరు ఇంపుగూర్ప

Pages