S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

వినమరుగైన

03/22/2018 - 20:41

నల్లవాడే గొల్లపిల్లవాడే అని మాలపిల్ల సినిమాలో వినగానే ఊరూ వాడా ఆ పాట పాడింది. నట్టనడి సంద్రాన నావలో వున్నాను అన్న (బాలయోగిలో అనుకుంటాను) పాట వింటూంటే కవితమంటే ఇలా ఉంటుందని తెలిసింది. సూర్యకుమారిగారు మామిడిచెట్టును అల్లుకొన్నదీ మాధవీలతొకటి అని (గ్రామఫోన్ రికార్డో, రేడియో రికార్డింగో) పాడుతుంటే అది తాజ్‌మహల్ని గూర్చే అయినా అప్పారావుగారి గీత సంపద గురించేనేమో అనిపిస్తుంది.

03/21/2018 - 20:57

భావకవిత్వం గురజాడ ముత్యాల సరాలతోనే అవతరించిందనడం నిస్సందేహంగా సబబు. రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారితో ఆరంభమయిందనడం పాత ఛందస్సులలో కొత్త భావాలు వెల్లివారడాన్ని బట్టి అవుననవచ్చు. కృష్ణశాస్ర్తీగారు భావకవిత్వంలో మకుటధారి కదా! ఆయన శ్రీ బసవరాజు అప్పారావుగారి గీతాలు 1955లో పునర్ముద్రణ సందర్భంగా వ్రాస్తూ ‘‘గురజాడకు అనుచరుడు’’ అంటూనే ‘‘బసవరాజు మొట్టమొదటి భావకవి.

03/20/2018 - 22:53

కనుల నొండరులను చూచుకొనుటకన్న
మనసు లన్యోన్య రంజన గొనుటకన్న
కొసరి యేమోయి’యనిపిల్చుకొనుటకన్న
చెలుల కిలమీదనేని కావలయు సుఖుడ?
భావబంధురంగా తన మణిబంధానికి చిన్నపుడు కట్టిన పట్టుతోరంవిప్పుతావా? అని మాట్లాడలేక కనులు వాల్చింది.

03/19/2018 - 21:13

-రాయప్రోలు సుబ్బారావు

03/18/2018 - 21:35

-కీ.శే.ఆచార్య బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తం
*
తెనుగే తీయని దందు పద్యపద
రీతి క్రీడ లత్యంత మో
హనముల్, శోభనముల్ తదీయ
రస, రక్తాలాపనంబుల్, లభిం
చిన వాగర్ధ కలా కలాప జయ
లక్ష్మిన్ గాలికిం బుత్తునే?
జననీ! యేమిటికింక? ఆశు కవితా
సన్యాస మిప్పింపవే!!
రసమో? భావమొ? జీవ దర్ధ
సుకుమార వ్యంజనా మంజు శ
బ్ద సమాసా రచనంబొ? సాధు హృదయ

03/16/2018 - 21:28

‘‘అ! నేనే మాణిక్యాన్ని. నీ విషయాలు చెప్పు’’ అడిగారు మాణిక్యంగారు.
‘‘అన్నీ చెబుతా. ముందు కాఫీ తాగుదాం!’’ అంటూ రెండు కాఫీలు తీసుకొని, ఓ కాఫీ మాణిక్యానికిచ్చారు రత్నంగారు. ఆ తర్వాత ఇద్దరూ వచ్చి బల్లమీద కూర్చున్నారు. రత్నంగారు తన విషయాలు చెప్పారు.
‘‘నాకు తెలిసి దాదాపుగా అయిదేళ్ళుగా మీ అమ్మాయికి సంబంధాలు చూస్తున్నావ్ ఇప్పటికీ కుదరలేదా?’’ అన్నారు మాణిక్యంగారు.

03/15/2018 - 21:43

‘‘పాపయ్యగారు ఇవాళ్టికి ఈ సంబంధాలు చాలు. మరోసారి కలుద్దాం’’ అసహనంగా లేచారు రత్నంగారు.
‘‘అమ్మాయ్ నువ్వేమంటావ్!’’ అంటూ పాపయ్యగారు కూడా లేచారు.
‘‘మనిషి బాగా వుంటే ఏం లాభం? బాగా మనీ లేకపోతే ఎలా బ్రతుకుతాం? ఈ కరువు రోజుల్లో’’ అంది అరుణ ఆ ఫోటోను పాపయ్యగారికి ఇవ్వలేక ఇవ్వలేక ఇస్తూ, లోపల ఏడుస్తూ.

03/14/2018 - 21:12

‘‘అబ్బాయికి కుడి కంట్లో కాస్త మెల్లగా వున్నట్లుందే!’’ గొణిగింది వసంతమ్మ. ‘పైగా నలుపు’ అంది అరుణ.
‘‘అమ్మా జీవితమే రంగులమయం. ఆ మెల్లకన్ను జ్ఞాననేత్రం. నేను స్వయంగా చూశాను. మగవాళ్ళకు కుడి కంట్లో మెల్ల అదృష్టమంటారు’’ నచ్చచెప్పబోయారు పాపయ్యగారు.
‘‘ఇవన్నీ సరే. ప్రతిరోజూ రిక్టర్ స్కేలు చూస్తూ గుండె దడతో మేమెలాగా వుండగలం’’ ఆందోళనగా అన్నారు రత్నంగారు.

03/13/2018 - 21:18

‘‘నేను నేనుగా ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నా, మీ మీద నాకు మంచి అభిప్రాయం వుంది పాపయ్యగారు. ఇప్పటికే మీరు చాలామందికి మంచి మంచి సంబంధాలు కుదిర్చారని అందరూ అనుకుంటూ వుంటారు కూడా!’’ పొగిడారు రత్నంగారు.
‘‘అంతా ఆ ఏడుకొండలవాడి దయ’’ అంటూ తను తెచ్చిన సంబంధం తాలూకు వివరాలలోకి వెళ్ళబోయారు పాపయ్యగారు.
‘‘ఆ! ఆ! వుండండి. కాస్త కాఫీ తాగి తాపీగా మొదలెడుదురుగాని’’ అంటూ వారించారు రత్నంగారు.

03/12/2018 - 22:57

వీటికిష్టపడితే, మా అబ్బాయి మీ అమ్మాయిని కూడా చూడనక్కరలేదు. ముహూర్తాలే పెట్టుకోవచ్చు’’.
‘‘అంతకన్నానా! ఒక్క నిమిషం మా ఆడవాళ్లతో సంప్రతించి మళ్లీ ఫోన్ చేస్తాను’’. అవతలి నుంచి ఫోన్ పెట్టేసిన శబ్దం. ఆనందంగా విషయమంతా వసంతమ్మ దగ్గరకొచ్చి చెప్పారు రత్నంగారు. ఆమె ఒక్కసారిగా ఉరిమి చూసింది.

Pages