S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

మెయిన్ ఫీచర్

03/25/2019 - 19:37

సత్సాంగత్యమున నుండెనా, భగవంతుని దక్క మఱిదేనిని గూర్చియు చింతింపకుండును. మనస్సు యొక్క నైజము మన స్థితిగతుల ననుసరించి మాఱుచుండును.
492. మనస్సే సర్వము. భార్యయందలి అనురాగము ఒక విధమైనది; బిడ్డయందలి అనురాగము మఱియొక విధమైనది. నరుడిద్దఱను ముద్దిడుకొనుచున్నాడు, కాని మనోభావములు వేఱు.

03/20/2019 - 22:19

మన వేదాలు పురాణాలు ఇతిహాసాలు ముక్తకంకఠంతో తల్లియొక్క గొప్పతనాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పాయి. ‘నాస్తి మాతృ సమో గురుః’- మాతృమూర్తితో సమానమైన గురువు ఎవ్వరూ లేరని వక్కాణించారు. మాతృదేవోభవ, పితృదేవోభవ, ఆచార్యదేవోభవ అనే సూక్తిలో మొదటగా తల్లినే పేర్కొన్నారు. ఎందుకంటే తల్లి నుంచి బిడ్డలకు లభించే ప్రేమ, మమకారం, ఉపదేశం, ఉపకారం మరెవరినుంచీ లభించదు.

03/19/2019 - 22:31

ముల్లోకాలచేత తల్లిగా కీర్తింపబడే ఆదిపరాశక్తినే అనేక రూపాలలో, అనేక నామాలతో భక్తులు పూజిస్తారు. స్తుతిస్తారు. ఆ ఆది పరాశక్తే తపస్సులు చేసి ఆ తపఃప్రభావాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తూ భగవంతుడు ఇచ్చిన వరప్రభావంతో విర్రవీగుతూ కన్ను మిన్ను కానక సజ్జనులను, దేవతలు భయభ్రాంతులను చేసే అజ్ఞానులైన రాక్షసులను నశింపచేస్తుంది.

03/18/2019 - 19:10

అపుడు తల్లిదండ్రుల యెడ ఋణవిముక్తుడగును. భగవద్విషయమున దన కడ్డుతగులునెడ మాత్రమే ఎవ్వడైనను తల్లిదండ్రులయెడ అవిధేయుడై వర్తింపవచ్చును. దానిచే వానికి పాపము రాదు. ఇందులకు ఉదాహరణముగా ప్రహ్లాదుడు తన్ను తండ్రి యెంత వలదనినను హరినామ స్మరణచేయుట మానలేదు. మఱియు ధ్రువుడు తల్లి నిరోధించినను తపమొనర్చుటకై అడవులు కేగుట మానలేదు. ఇందు వారు చేసినది తప్పిదము కాదు.
ప్రార్థన: శ్రద్ధ్భాక్తులు

03/17/2019 - 22:36

శక్తిసాధనయనగా మాటలుగాదు, మహాకఠినమైన-ప్రమాదకరమైన- సాధనలతో గూడుకొనియున్నది. జగజ్జనని సఖిననుభావముతో నేను రెండు సంవత్సరములు సాధనచేసినాను, ఐనను నాది పుత్రభావము- శిశుభావము; నాకేవనిత పాలిండ్లైనను నా తల్లి పాలిండ్లవలెనే తోచును.

03/15/2019 - 19:23

తారకమంత్రమగు ప్రణవము సామాన్యశబ్దముకాదు, సాక్షాత్ పరబ్రహ్మస్వరూపము. అటులనే పవిత్రతను భక్తినిగోరుకొనుట క్షుద్రమగు లౌకిక వాంఛలతో బోల్పదగదు.
స్ర్తిలయెడ నుండవలయు మనోభావము
435. స్ర్తిలందఱును జగన్మాతయొక్క అంశములేకావున ఎల్లరును వారిని తల్లులవలె భావింపవలయును.

03/14/2019 - 18:28

శ్రీసింధూజా హృదయ వల్లభ! పావనాంఘ్రే!
భక్తార్తినాశ! భవభంజన! భాగ్యదాయిన్
క్షీరాబ్దివాస! మధుసూధన నిర్మలాత్మన్
శ్రీ ఖాద్రినాథ నృహరే తవసుప్రభాతమ్
అంటూ శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి నామస్మరణతో పునీతమవుతున్న సుప్రసిద్ధ క్షేత్రం కదిరి..

03/13/2019 - 19:36

‘‘కామక్రోధాదులు ఎప్పుడు లోబడును?’’అని యొక రడుగగా, శ్రీగురుదేవుడిట్లు సమాధానమొసగెను: ‘‘కామక్రోధాదులను సంసారపరముగా-్భగపరముగా- నడపుచున్నంతవఱకు అవి నీకు శత్రువులుగనే యుండును. వానిని భగవంతుని వైపునకు మఱల్చితివేని, అవియే నీకు పరమాప్తవర్గమగును.

03/12/2019 - 20:47

అనేకులు వినయము చూపనెంచి, ‘‘నేను బురదలో పొరలాడు వానపాము వంటివాడనండి!’’అనుచుందురు. ఈ రీతిని తాము పురుగులమని భావించుకొనుచు కాలక్రమమున నిజముగా వారు పురుగులవలెనే ఆత్మబలహీనులయ్యెదరు. దైన్యమును నీ మనస్సున జొరనీయకుము. దైన్యమనునది, నిరాశయనునది, పురోగమనమునకు ప్రబల శత్రువు. భావనననుసరించియే సిద్ధియు గలుగుచుండును.
417. మానముకలవాడే మానవుడు, ఇతరులందఱును మానవమాత్రులు.

03/11/2019 - 20:12

అక్షరాభ్యాసము నాటినుండియు- చిన్ననాటినుండియు- సహనము నలవరచుకొనవలయునని మనకివి తెలుపుచున్నవి. మానవులకు సహనమే ముఖ్యమైన సుగుణము.
405. ఆ కమ్మరివాని దాగలిని జూడుము,- దానిని సమ్మెటతో నెట్లు కొట్టుచున్నారో కనుము! ఐనను ఇసుమంతయు అది కదలుటలేదే? శాంతిని, ఓరిమిని మానవులీ దాగలినుండి నేర్చుకొందురుగాక!

Pages