S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

ప్రార్థన

01/25/2019 - 18:26

‘తుదకు ప్రభువు యొక్క మహాశక్తిని బట్టి ఆయన యందు బలవంతులై యుండుడి.’ -ఎఫెసి 6:10

01/18/2019 - 19:17

‘ఏలయనగా మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు, గానీ ప్రధానులతోను అధికారులతోను ప్రస్తుత అంధకార సంబంధులగు లోకనాథులతోను ఆకాశ మండలమందున్న దురాత్మల సమూహములతోను పోరాడుచున్నాము.’ - ఎఫెసీ 6:12
మీరు అపవాది తంత్రములను ఎదిరించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచము ధరించుకొనుడి. ప్రభువు యొక్క మహాశక్తిని బట్టి ఆయన యందు బలవంతులై యుండుడి.

01/11/2019 - 19:18

‘మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారనియు దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించుచున్నాడనియు మీరెరుగరా? ఎవడైనను దేవుని ఆలయమును పాడుచేసిన యెడల దేవుడు వారిని పాడుచేయును. మీరు ఆ ఆలయమై యున్నారు.’ - 1 కొరింథీ 3:16-17

01/04/2019 - 19:53

‘ఏలయనగా మనకు శిశువు పుట్టెను మనకు కుమారుడు అనుగ్రహించబడెను ఆయన భుజము మీద రాజ్యభారముండును. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడు నిత్యుడగు తండ్రి సమాధానకర్తయగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్టబడును.’

12/28/2018 - 20:23

ఏలయనగా మనకు శిశువు పుట్టెను. మనకు కుమారుడనుగ్రహించబడెను. ఆయన భుజము మీద రాజ్యభారముండును. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడు నిత్యుడగు తండ్రి సమాధానకర్తయగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్టబడును.

12/21/2018 - 19:55

‘ఏలయనగా మనకు శిశువు పుట్టెను. మనకు కుమారుడనుగ్రహించబడెను. ఆయన భుజము మీద రాజ్యభారముండును. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడు నిత్యుడగు తండ్రి సమాధానకర్తయగు అధిపతి అని అతని పేరు’
-యెషయా 9:6

12/14/2018 - 18:31

‘యేసు ప్రభువు ఆశ్చర్యకరుడే కాదు ఆశ్చర్యకరమైన ఆలోచనలు ఇచ్చే ఆలోచనకర్త. ఏలయనగా మనకు శిశువు పుట్టెను మనకు కుమారుడను గ్రహించబడెను. ఆయన భుజము మీద రాజ్యభారముండును. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడు నిత్యుడగు తండ్రి సమాధానకర్తయగు అధిపతియని అతనికి పేరు పెట్టబడెను’ - యెషయా 9:6

12/07/2018 - 22:47

‘ఏలయనగా మనకు శిశువు పుట్టెను. మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను. ఆయన భుజము మీద రాజ్యభారముండును. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడు నిత్యుడగు తండ్రి సమాధానకర్తయగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్టబడును’ -యెషయా 9:6

11/30/2018 - 18:33

‘మీరు లోకమునకు వెలుగై యున్నారు. కొండ మీదనుండు పట్టణము మరుగై యుండనేరదు’ - మత్తయి 5:14
మనుషులు దీపము వెలిగించి కుంచము క్రింద పెట్టరు కాని అది ఇంటనుండు వారందరికి వెలుగిచ్చుటకై దీపస్తంభము మీదనే పెట్టుదురు. మనుషులు మీ సత్క్రియలు చూచి పరలోకమందున్న మీ తండ్రిని మహిమ పరచునట్లు వారి యెదుట మీ వెలుగు ప్రకాశింపనీయుడి. దేవుని ప్రేమ కలిగి చేసే సత్క్రియలే వెలుగు ప్రకాశము.

11/23/2018 - 18:20

‘కనికరము గలవారు ధన్యులు. వారు కనికరము పొందుదురు.’ -మత్తయి 5:7

Pages