S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

ప్రార్థన

03/22/2020 - 22:33

అప్పుడు మోషే - ప్రభువా, ఇంతకు మునుపైనను, నీవు నీ దాసునితో మాటలాడినప్పటి నుండియైనను, నేను మాట నేర్పరిని కాదు, నేను నోటి మాంద్యము నాలుక మాంద్యము గలవాడనని యెహోవాతో చెప్పగా -
యెహోవా - మానవునకు నోరిచ్చిన వాడు ఎవడు? మూగవానికే గాని చెవిటి వానినేగాని దృష్టిగల వానినే గాని గ్రుడ్డివానినేగాని పుట్టించిన వాడు ఎవడు?
యెహోవానైన నేనే గదా. - నిర్గమ 4:10-11

03/16/2020 - 23:05

నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమి చేయలేరు - యోహాను 15:5
అలగటం ఒక ఆటలా ఉంది చాలామందికి. మనుషుల మీద పనుల మీద చివరకు దేవుని మీద కూడ అలుగుచున్నారు. దేవుని మీద అలుగుట వలన లాభమేమి ఉండదు. పైగా అదే అదనుగా సాతానుడు లేనిపోని మాటలతో అలిగిన వారిని సులువుగా వశపరచుకుంటాడు.

03/08/2020 - 22:55

యేసు మాట - మీలో మీరు సణగుకొనకుడి - యోహాను 6:44
మీరు సణగకుడి - వారిలో కొందరు సంహారకుని చేత నశించిరి. - 1 కొరింథి 10:10

03/01/2020 - 23:56

‘నాశనమునకు ముందు గర్వము నడచును పడిపోవుటకు ముందు అహంకారమైన మనస్సు నడచును’ - సామెతలు 16:18
నేను గొప్పవాడిని బలవంతుడను ఐశ్వర్యవంతుడను విద్యావంతుడను జ్ఞానవంతుడను నా కంటె గొప్ప వారెవరు లేరు. అందగాడిని తెలివిగలవాడనని నాకంటె మంచి ఆటగాడు గానీ పోటుగాడు కానీ లేడని విర్రవీగుతారు. చివరకు పప్పులో కాలేస్తారు.

02/24/2020 - 22:24

పితృ పారంపర్యమైన మీ వ్యర్థ ప్రవర్తనను విడిచిపెట్టునట్లుగా వెండి బంగారముల వంటి క్షయ వస్తువుల చేత మీరు విమోచింపబడలేదు గాని, అమూల్యమైన రక్తము చేత, అనగా నిర్దోషమును నిష్కళంకమునగు గొఱ్ఱెపిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తము చేత విమోచింపబడితిరని మీరెరుగుదురు గదా! -1 పేతురు 1:18-19

02/16/2020 - 23:31

దేవుని సేవలో మొట్టమొదటి మెట్టు తగ్గింపు.
తన్ను తాను హెచ్చించుకొను ప్రతివాడును తగ్గింపబడును, తన్ను తాను తగ్గించుకోను ప్రతివాడును హెచ్చింపబడునది. (యేసు) చెప్పెను టీ.కా.14:11

02/09/2020 - 22:40

అయితే మంచి చెడ్డల తెలివినిచ్చు వృక్ష ఫలములను తినకూడదు. నీవు వాటిని తిను దినమున నిశ్చయముగా చచ్చెదవని నరుని కాజ్ఞాపించెను - ఆది 2:17.

02/01/2020 - 22:14

అయితే దేవుడు, మంచి చెడ్డల తెలివినిచ్చు వృక్ష ఫలములను నీవు తినకూడదు, నీవు వాటిని తిను దినమున నిశ్చయముగా చచ్చెదవని నరుని కాజ్ఞాపించెను - ఆది 2:17.

01/26/2020 - 21:59

మీరు ఆయన రాజ్యాన్ని నీతిని వెదకుడి.
అప్పుడవన్నియు మీకనుగ్రహింపబడును - మత్తయి 6:33.
ఉదయము లేచిన దగ్గర నుండి తిరిగి పండుకొనే వరకు ఏదో ఆరాటం, ఎక్కడెక్కడో వెతుకులాట. ఏదో తెలియని అంతులేని ఆశ వెంటాడుతూనే ఉంటుంది. వెతికి వెతికీ అలసిపోతున్నారు గానీ తృప్తి సంతోషము సమాధానము మాత్రము దొరకటము లేదు. ఈ వెతుకులాటలోనే జీవితాలు అలసి ఆరిపోతున్నాయి.

01/18/2020 - 22:13

యేసు-నాయందు మీకు సమాధానము కలుగునట్లు ఈ మాటలు మీతో చెప్పుచున్నాను. లోకములో మీకు శ్రమ కలుగును. అయినను ధైర్యము తెచ్చుకొనుడి, నేను లోకమును జయించి యున్నాను.

Pages