S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

03/07/2020 - 22:27

కొంతసేపటికి వ్యాసుక్ష్మివారూ విచ్చేశారు. ఆయన కృష్ణున్నీ, హనుమనీ కౌగలించుకొని, ఆనందాశ్రువుల్ని చిందించారు. ఆపూట అక్కడే విశ్రమించి, భోజన తాంబూలాదులు స్వీకరించి, మరునాడుదయాన తిరుగు ప్రయాణమయ్యారు వారు ద్వారకకి.
4. ఆనంద సందోహం

03/05/2020 - 23:24

సత్యభామ : హనుమా ! మేమూ వస్తాం !

03/04/2020 - 23:07

‘‘చూడుమోయి
నా లీలల
నీకే అర్థమ్మగును
కోరినవారల కోర్కెల
నీడేర్చెద నేను’’
అనుచునంత శ్రీకృష్ణుడు

అభయ హస్తమును పట్టెను
అది ఎంతటి వైచిత్రియొ ?
లేక విష్ణుమాయయో ?
అందరి హస్తములందున

మెరిసె పాదరక్షలు
‘‘నా సంగతి ఏమి కృష్ణ ?
నా కివ్వరొ మీ రక్షల’’ ?
నంచు వేడుకొనియె హనుమ
అపుడాతని చేతులందు

03/03/2020 - 22:29

‘‘అవునో, కాదో ఎరుగను
కాని, ఒకటి నేనెరుగుదు
కొంతసేపు నేను వీని
ధరియింపక నుంటిగాని
శ్రీరాముడు పదునాలుగు
వత్సరాలు తొడుగలేదు
వట్టి కాళ్ళ తిరిగినాడు’’
అంచు పలికె పరమాత్ముడు

03/02/2020 - 22:52

అంత యొకతె ఆ రక్షల
తీసి చేతబూనెను
అది ఏమిటో ఆ వృక్షం
వెలుగుల కోల్పోయెను
మరల చెట్టుక్రింద నుంచ
మరల వెలిగిపోయెను

‘‘ఏదీ ? నే చూచెద’’నని
అందుకొనియె సత్యవాని
అంత సత్యచంద్రునివలె
వింతగ వెలుగగసాగెను
అపుడు వాని ముద్దిడుకొని
తన తలపై నుంచె సత్య
ముఖమె కాదు ఒడలెల్లను
వెలుగులీన సాగెనామె

02/27/2020 - 22:33

పూలతోడ పూజించెను
మీ వలెనే ఒకరిపూజ
మరియొకరికి నచ్చదాయె
ఒకరు చేయు అ
మరియొక్కరు మెచ్చరాయె
చివరికి ఒక శుభదినాన
ఆ మువ్వురు కలిసికొనిరి

వైరమ్మున పోరాడిరి
మృత్యువు ఒడిజేరిరి
అపుడంతట ఆ శివుండు
వారికి ప్రత్యక్షమగుచు
వారికి నిడి మోక్షమ్మును
వారినిగటాక్షించెను

02/26/2020 - 22:28

ఆ వస్త్రం చూచెను
దానిని తొలగించుచునది
తన కుబుసం తొడిగెను
ఆపిదపను ఏనుగొకటి
ఆ కుబుసము తొలగించెను

లింగని నోటను కడిగెను
పూలతోడ పూజించెను
మీ వలెనే ఒకరిపూజ
మరియొకరికి నచ్చదాయె
ఒకరు చేయు అ
నచ్చదాయె మెచ్చరాయె

కర్మసాక్షి వలె కృష్ణుడు
వీక్షించెను వారి తీరు

02/25/2020 - 22:38

ముల్లు దీసివేసె హనుమ
కాలుకడిగె రుక్మిణి
తుడిచినారు రక్తమొకరు
ఆకు పసరు పూసిరొకరు
ఆ తీరున పోటీపడి
‘‘నేనంటే నేనంటు’’ను
పరిచర్యలు చేసినారు

వారి భక్తి చాటినారు
ఆకుకట్టు కట్టిరొకరు
కాదని తొలగించి రొకరు
పూలపట్టి వేసిరొకరు
వలదంచును తీసిరొకరు
చెరగు చించి కట్టిరొకరు

02/24/2020 - 22:35

సుక్కలల్లే మెరిసిపోతున్నారు వాళ్ళు ! మా కిట్టయ్య కాళ్ళపైబడ్డారు. నువ్వే దేవుడవన్నారు. తెలియక వానలూ, పిడుగులూ కురిపించాం ! మన్నించమన్నారు ! ‘అట్టాగే’నంటూ, మా కిట్టయ్య మన్నించేశాడు వాళ్ళని. వాళ్ళంతా మా కన్నయ్యని దీవించి, మాయమైపోయారు మళ్ళీ’’
‘‘అమ్మో ! ... అమ్మో ! ... ఇదంతా నిజమే !’’
‘‘మా అవ్వ ఏవో కట్టుకదలు వింది ! అవన్నీ నిజమే అనుకుంటోంది. అంతా వట్టిదే !’’

02/20/2020 - 22:34

‘‘మీరు నమ్మారా ? ...’’
‘‘నమ్మకేం జేస్తాం తల్లీ ! ... ఒకటి తరువాత మరొహటి అద్భుతాల్ని చేసేస్తోంటే ! ... పూతననీ, శకటాసురున్నీ, తృణావర్తున్నీ ... యిలా ఎంద రెందరో రాచ్చసుల్ని సునాయాసంగా సంపుతూ వచ్చాడాయె ! ... సూడ్డానికి యేలెడంత ! అద్భుతాలేమో కొండంత !’’
‘‘ఐతే ఏమయింది ?’’

Pages