S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

స్వాధ్యాయ సందోహం

07/14/2019 - 22:19

హిందీ మూలం: స్వామీ వేదానంద తీర్థ తెలుగు అనువాదం:
డా పాలకోడేటి జగన్నాథరావు 9490620512
*
నా రుూ సాధన సంపత్తి ద్వారా శత్రువుల బాహువులను ఖండిస్తున్నాను.

07/10/2019 - 18:38

వృద్ధులు వయస్సుచేత కావచ్చు. కాని జ్ఞానంచేత కాకపోవచ్చు. జ్యాయాన్ శబ్దం కేవలం వయస్సు చేత గాక జ్ఞానం చేత పెద్దవారన్న విశేషార్థంగలది. అంటే ఆ పదం జ్ఞానం చేత వృద్ధులే కలహాలవలన వేరుపడితే అనర్థం సంభవించగలదన్న సత్యాన్ని గ్రహించగలరన్న వేదార్థాన్ని సూటిగా ప్రకటించింది.
**
సమాన మనస్కత
సమానీ ప్రపా సహ వో-న్నభాగః సమానే యోక్త్రే సహ వో యునజ్మి

07/09/2019 - 19:29

జ్ఞానానికి ఫలమదేకదా. భేదాభిప్రాయాలు, కలహాలు, విద్వేషాలు, రగిలించేది జ్ఞానంకాదు. అది అజ్ఞానమో మిథ్యాజ్ఞానమో అవుతుంది.

07/08/2019 - 18:29

అట్లే సోదరియు సోదరీసోదరులను ద్వేషింపరాదు. మీరందరు ఒకే ఆశయం కలవారై శుభవచనాలతో పరస్పరం సంభాషించుకోండి.

07/07/2019 - 23:01

హిందీ మూలం: స్వామీ వేదానంద తీర్థ తెలుగు అనువాదం:
డా పాలకోడేటి జగన్నాథరావు 9490620512
*
‘గృహ్ణంతి జానంతి యేన తత్ గృహమ్’ దేనిద్వారా సర్వమూ గ్రహింపబడి తెలుసుకొనబడతాయో అది గృహమని గృహశబ్ద నిర్వచనం. అంతఃకరణాలు విషయాలను గ్రహిస్తాయి. జ్ఞానాన్ని పొందుతాయి. కాబట్టి అంతఃకరణాలే గృహం.
**
జెండా పైపైకి ఎగురనీ

07/05/2019 - 18:56

‘గృభ్ణీత’ అన్న క్రియాపదం లోట్ లకార రూపం ఇది వ్యాకరణ శాస్త్ర సంబంధి. దీనికి విధి (ఆజ్ఞ) ఆశీర్వాద పూర్వకమైన అర్థాలుంటాయి. ఆ ప్రకారంగా ఈ పై పూర్తివాక్యానికి ‘ఎవరివలన దేనివలన ఒత్తిడి లేక మానవ శరీరంలోనికి రండి’ అని అర్థమేర్పడుతుంది.

07/04/2019 - 18:32

ముక్తి నుండి పునరాగమనం
యే యజ్ఞేన దక్షిణయా సమక్తా ఇంద్రస్య సఖ్యమమృతత్వ మానశ
తేభ్యో భద్రమంగిరసో వో అస్తు ప్రతి గృభ్ణీత మానవం సుమేధసః॥ 1॥
య ఉదాజన్ పితరో గోమయం వస్వృతేనాభిందన్ పరివత్సరే బలమ్‌
దీర్ఘాయుత్వమంగిరసో వో అస్తు ప్రతి గృభ్ణీత మానవం సుమేధసః॥ 2॥
య ఋతేన సూర్యమారోహయన్ దివ్యప్రథయన్ పృథివీం మారతం వి

07/03/2019 - 19:21

‘ఆ విశే్వభి సరథం యాహి దేవైః’ ‘‘ఆనంద నాయక సాధనాలతో ప్రపూర్ణుడవై దివ్యగుణ సహితుడవై సర్వత్ర వ్యాపించిన నీవు మాకు సన్నిహితుడవగుదువుగాక’’! అట్టి ప్రార్థన ఎందుకంటే-

07/02/2019 - 19:19

1. నృచక్షసః:- పశుపక్ష్యాదులను మరియు వానికంటె విశిష్టత కలిగిన మనుష్యులను ప్రేమించి, భోగాసక్తి విడిచి ఆత్మపరమాత్మల వివేచనలో తన్మయులై ఇతరులకు కూడ ఆ అనుభవాన్ని పొందే ప్రేరణ కలిగించేవారు కావాలి.

07/01/2019 - 19:38

ఇంద్రియాణాం తు సర్వేషాం యద్యేకం క్షరతీంద్రియమ్‌
తేనాస్య క్షరతి ప్రజ్ఞా దృతేః పాత్రాదివోదకమ్‌॥ మ.స్మృ. 2-99॥
‘‘సర్వేంద్రియాలలో ఏ యొక్కటి స్ఖలితమైనా చిల్లు పాత్రలోని నీరు కారిపోయినట్లుగా ఆ మనిషి నిరర్థకుడవుతాడు.’’ అందుచేత-
వశే కృత్యేంద్రియగ్రామం సంయమ్య చ మనస్త్థా
సర్వాన్ సంసాధయేదర్థానక్షణ్వన్ యోగతస్తనుమ్‌॥ మ.స్మృ 2-100॥

Pages