S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

స్వాధ్యాయ సందోహం

07/17/2019 - 18:44

‘‘అన్ని దిశలలో సంహారం చేయగల శక్తిగలవాడు, సేవ్యమానుడు, అన్యాయాన్ని సహింపజాలనివాడు, అన్నింటిని సహించగలవాడు, మేధావి, మహాజ్ఞాని, ఎదిరింప శక్యంకానివాడు అయిన ఇంద్రునకు నమస్కరించు.’’

07/16/2019 - 18:42

తీక్ష్ణీయాంశః పరశోరగ్నేస్తీక్ష్ణత్రరా ఉత
ఇంద్రస్య వజ్రాత్ తీక్ష్ణీయాంసో యేషామస్మి పురోహితః
ఏ ప్రజలకు నేను నాయకుడనో ఆ ప్రజలు మరియు ఆయుధాలు అగ్నికంటే అత్యధికమైన తీక్షణమైన మరియు ఇంద్రుని వజ్రాయుధం కంటే శక్తివంతమైనవారు. వేదపదేశానుసారం ప్రజలకు ఏకైక లక్ష్య సాధనకోసం నడిపించి దేశాన్ని అజేయంగా తీర్చిదిద్దగల ప్రభువులకు మనమెప్పుడు స్వాగతిస్తామో!
అగ్నిహోత్రం

07/14/2019 - 22:19

హిందీ మూలం: స్వామీ వేదానంద తీర్థ తెలుగు అనువాదం:
డా పాలకోడేటి జగన్నాథరావు 9490620512
*
నా రుూ సాధన సంపత్తి ద్వారా శత్రువుల బాహువులను ఖండిస్తున్నాను.

07/10/2019 - 18:38

వృద్ధులు వయస్సుచేత కావచ్చు. కాని జ్ఞానంచేత కాకపోవచ్చు. జ్యాయాన్ శబ్దం కేవలం వయస్సు చేత గాక జ్ఞానం చేత పెద్దవారన్న విశేషార్థంగలది. అంటే ఆ పదం జ్ఞానం చేత వృద్ధులే కలహాలవలన వేరుపడితే అనర్థం సంభవించగలదన్న సత్యాన్ని గ్రహించగలరన్న వేదార్థాన్ని సూటిగా ప్రకటించింది.
**
సమాన మనస్కత
సమానీ ప్రపా సహ వో-న్నభాగః సమానే యోక్త్రే సహ వో యునజ్మి

07/09/2019 - 19:29

జ్ఞానానికి ఫలమదేకదా. భేదాభిప్రాయాలు, కలహాలు, విద్వేషాలు, రగిలించేది జ్ఞానంకాదు. అది అజ్ఞానమో మిథ్యాజ్ఞానమో అవుతుంది.

07/08/2019 - 18:29

అట్లే సోదరియు సోదరీసోదరులను ద్వేషింపరాదు. మీరందరు ఒకే ఆశయం కలవారై శుభవచనాలతో పరస్పరం సంభాషించుకోండి.

07/07/2019 - 23:01

హిందీ మూలం: స్వామీ వేదానంద తీర్థ తెలుగు అనువాదం:
డా పాలకోడేటి జగన్నాథరావు 9490620512
*
‘గృహ్ణంతి జానంతి యేన తత్ గృహమ్’ దేనిద్వారా సర్వమూ గ్రహింపబడి తెలుసుకొనబడతాయో అది గృహమని గృహశబ్ద నిర్వచనం. అంతఃకరణాలు విషయాలను గ్రహిస్తాయి. జ్ఞానాన్ని పొందుతాయి. కాబట్టి అంతఃకరణాలే గృహం.
**
జెండా పైపైకి ఎగురనీ

07/05/2019 - 18:56

‘గృభ్ణీత’ అన్న క్రియాపదం లోట్ లకార రూపం ఇది వ్యాకరణ శాస్త్ర సంబంధి. దీనికి విధి (ఆజ్ఞ) ఆశీర్వాద పూర్వకమైన అర్థాలుంటాయి. ఆ ప్రకారంగా ఈ పై పూర్తివాక్యానికి ‘ఎవరివలన దేనివలన ఒత్తిడి లేక మానవ శరీరంలోనికి రండి’ అని అర్థమేర్పడుతుంది.

07/04/2019 - 18:32

ముక్తి నుండి పునరాగమనం
యే యజ్ఞేన దక్షిణయా సమక్తా ఇంద్రస్య సఖ్యమమృతత్వ మానశ
తేభ్యో భద్రమంగిరసో వో అస్తు ప్రతి గృభ్ణీత మానవం సుమేధసః॥ 1॥
య ఉదాజన్ పితరో గోమయం వస్వృతేనాభిందన్ పరివత్సరే బలమ్‌
దీర్ఘాయుత్వమంగిరసో వో అస్తు ప్రతి గృభ్ణీత మానవం సుమేధసః॥ 2॥
య ఋతేన సూర్యమారోహయన్ దివ్యప్రథయన్ పృథివీం మారతం వి

07/03/2019 - 19:21

‘ఆ విశే్వభి సరథం యాహి దేవైః’ ‘‘ఆనంద నాయక సాధనాలతో ప్రపూర్ణుడవై దివ్యగుణ సహితుడవై సర్వత్ర వ్యాపించిన నీవు మాకు సన్నిహితుడవగుదువుగాక’’! అట్టి ప్రార్థన ఎందుకంటే-

Pages