S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

స్వాధ్యాయ సందోహం

09/04/2019 - 19:29

అందుకే ఋగ్వేదం ‘అసి హోతా న ఈడ్యః’ (ఋ.1-12-3) మహాప్రదాతవైన నీవు ఈడ్యః= పూజ్యుడవుఅని నిర్ధారించింది. ఆ మాటనే ప్రస్తుత మంత్రం ‘అగ్నిమీళే’ ‘‘నేను అగ్నిని పూజిస్తున్నాను’’అని వేదారంభంలోనే ప్రతిపాదించింది. ఈ మంత్రానికి తదుపరి మంత్రంలో ‘అగ్నిః పూర్వేభిఋషిభిరీడ్యో నూతనైరుత’ (ఋ.1-1-2) ‘‘్భగవానుడు ఆద్యపురాతన ఋషులకు వారి శిష్య- ప్రశిష్యులకు పూజనీయుడు’’అని పునఃపునః శాసించింది.

09/03/2019 - 19:45

నేను భగవంతుని పూజిస్తున్నాను
అగ్నిమీళే పురోహితం యజ్ఞస్య దేవమృత్విజమ్‌
హోతారం రత్నధాతమమ్‌॥ ఋ.1-1-1॥
భావం:- సమస్త విశ్వంకంటె ముందున్నవానిని, విశ్వసృష్టి అనే యజ్ఞాన్ని ప్రకాశింపచేసే వానిని, ఋతువులను కల్పించే వానిని, మహాదాతను, రత్నాలను సృష్టించేవానిని - అగ్రేసరుడైన భగవానుని నేను స్తుతిస్తున్నాను.

08/29/2019 - 19:19

రండి. రండి. సద్బుద్ధిని అలవరచుకొందాం
ఏతా ధియం కృణవామా సఖాయో- ప యా మాతాన్ ఋణుత వ్రజం గోః
యయా మనుర్విశిశిప్రం జిగాయ యయా వణిగ్వంకురాపా పురీషమ్‌॥ ॥

08/28/2019 - 18:57

‘‘ప్రభో! నీ మహిమతో సమానమైన మరియు నీతో తుల్యమైన ధనం ఏమీ నాకు తెలియదు’’ ‘పతిర్బభూథా సమో జనానామేకో విశ్వస్య భువనస్య రాజా’ (ఋ.6-36-4) ‘‘ఈ జగత్తులో సాటిలేని పాలకుడవు నీవే. అఖండ విశ్వానికి నీ వొక్కడవే చక్రవర్తివి’’అని అంత నిశ్చతాభిప్రాయానికి వస్తాడు.
అట్టివాడే నిజమైన ‘బ్రహ్మవాహి’. అతడు సదా మహామహుడైన ఆ భగవత్ప్రభువును సదా అర్చిస్తూ ఉంటాడు.
**
సర్వేశ్వరా! నిన్ను తెలుసుకొన్నవారు

08/27/2019 - 19:26

దేవా! మేము దానికర్హులం కాకుంటే ‘కతమః స హోతా’ ‘‘అలా నిన్ను తన వానిగా చేసుకొన్న పుణ్యపురుషుడెవరు? అని వేదం జిజ్ఞాసువుల సోత్కంఠను ప్రకటించింది.
ఉత్కంఠ భరితమైన ఈవేదమంత్ర ప్రశ్నలు కేవలం శుష్కమైనవి కావు. పరమాత్ముని దర్శన సౌధాన్ని అధిరోహింపచేసే సోపాన క్రమాలు. ముందు వీని నిరోహణం చేసిన వారెందరో! వా రిలా అధిరోహించి భగవద్దర్శన సౌభాగ్యాన్ని అందుకోమనియే ఈ వేదమంత్ర ప్రశ్న సోపానక్రమోపదేశం.

08/26/2019 - 20:00

ఈ మాట ‘వరివస్యన్నుశనే కావ్యాయ’ ‘‘జ్ఞానులయిన వారిని కోరికోరి సేవచేయు’’ అను వేద వచనానికి ప్రతిబింబవాక్యమే.

08/25/2019 - 22:11

హిందీ మూలం: స్వామీ వేదానంద తీర్థ తెలుగు అనువాదం:
డా పాలకోడేటి జగన్నాథరావు 9490620512
*

08/21/2019 - 18:50

రాజు
తూర్వన్నోజీయాంత వసస్తవీయాన్
కృతబ్రహ్మేంద్రో వృద్ధమహాః
రాజాభవన్ మధున. సోమ్యస్య
విశ్వాసం యత్పురాం దుర్త్నుమావత్‌॥॥

08/20/2019 - 19:14

సమాజంలో పాపనాశనమంటే ఏమిటి? దీనుల, దరిద్రుల దుఃఖాన్ని నివారించడమే. సమాజంలో తరతరాలుగా స్థిరపడిపోయిన హెచ్చుతగ్గుల తారతమ్యాల కారణంగా కొందరకు దుఃఖం కలుగుతూ ఉంది. సమాజగత నిషమస్థితులను సరిదిద్దటం సాధ్యపడుతుంది.

08/19/2019 - 19:11

వేదవ్యాసుడు ధర్మపథాన్ని విడువరాదని ఇలా చెప్పాడు.
న జాతు కామాన్న భయాన్న లోభాత్‌
ధర్మం త్యజేజ్జీవితాస్యపి హేతోః॥ (మహాభారతం. ఉద్యోగ పర్వం 40-11)

Pages