S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

07/16/2018 - 19:03

ఫ్రాకృత మూలం
కిం కిందే పడిహాసఇ సహీ హిం ఇఅపుచ్ఛి ఆ ఏం ముద్ధాఏ
పఢముగ్గ అదోహణ ఏంణవరం దఇఅంగ ఆ దిట్ఠీ (గజసింహుడు)

07/15/2018 - 22:21

ఫ్రాకృత మూలం
రంధణకమ్మణి ఉణిఏ మా జూరసు రత్తపాడల సు అంధం
ముహమారు అం పి అంతో ధూమా ఇసీహీణ పజ్జలఇ (్భమస్వామి)
సంస్కృత ఛాయ
రంధ కర్మనిపుణికే! మాక్రుధ్యస్వ రక్తపాటల సుగంధమ్
ముఖమారుతం పిబంధూమాయతే శిఖీన ప్రజ్వలతి!
తెలుగు వానముసురు సరసం
తే.గీ పొయ్యి మండక ముసురుకు పొగలునిండ
ఊది ఊది ఆమె పెదవులుబ్బిపోవ
మగడు జూచి ఈరీతి చమత్కరించె

07/16/2018 - 20:31

ఉత్ క్షేపణా పక్షేపణా కుంచన ప్రసారణ గమనాని పంచ కర్మాణి
పైకి ఎగురుట, క్రిందకు పడుట, ముడుచుకుపోవుట, చాచుట, కదలుట- అనే అయిదు రకాల లక్షణాలు ప్రతి పదార్థానికీ ఉన్నాయని దీనిలో స్పష్టంగా చెప్పబడింది.
అలాగే పదార్థాలకు స్థితిస్థాపకశక్తి వున్నట్లుగా క్రీ.శ.991 నాటి శ్రీ్ధరాచార్య విరచిత న్యాయకందళీ అనే గ్రంథంలో పేర్కొనబడింది.
యే ఘనా నిబిడావయవసన్నివేశాః తైః

07/13/2018 - 19:13

ఫ్రాకృత మూలం
కిం రు అసి ఓణ అముహీ ధవలా అంతేసు సాలిచ్ఛేత్తేసు
హరి ఆలమండి అముహీణడివ్వసణవాడి ఆ జాఆ (మహేంద్రుడు)

సంస్కృత ఛాయ
కిం రోదిష్య వనత ముఖీ ధవళాయ మానేషు శాలిక్షేత్రేషు
హరితాల మండిత ముఖీ నటీవ శణవాటి కాజాతా
తెలుగు
ఊరడింపు

07/12/2018 - 18:33

ఫ్రాకృతమూలం
ణో హల అమప్పణో కింణ మగ్గసే కురవ అస్స
ఏ అంతుహసుహగ ఇసఇ వలి అణణ పంక అంజా ఆ (మయరందసేనుడు)

సంస్కృత ఛాయ
దోహదమాత్మనః కిం న మృగయసే కురవకస్య!
ఏవం తవ సుభగ హాసతి వలి తానన పంకజం జాయా
తెలుగు
వెఱ్ఱిమగడు
ఎప్పడూ తోట పనిలోనే నిమగ్నమై, తన్ను పట్టించుకోని పతిని గూర్చి కొత్తగా పెళ్ళైన భార్య ఇలా అనుకుంటోంది

07/11/2018 - 19:59

తే.గీ: స్వచ్ఛ మరకత స్థిమైన శంఖమట్లు
మధుర జలధర కాసార మధ్యమందు
నిశ్చల తపస్సమాధి వినిష్ఠితగతి
జలజపత్రంబుపై కొంగ, నిలచె చూడు
వివిరణ: ఒక అందమైన, నిర్మానుష్యమైన కొలనులో తామరాకు మీద కదలకుండా నిలచి ఉన్న కొంగను చూపిస్తూ నాయిక ‘‘చూడు! ఆ కొంగ పచ్చల పాత్ర (పళ్ళెం)పై నిలచి ఉన్న తెల్లని శంఖంలా లేదూ!’’ అని కవితాత్మకంగా చెప్పింది.
మరొక అర్థం చూస్తే

07/09/2018 - 23:43

వేదాలనేవి పూర్తిగా వౌఖిక పరంపరలో వచ్చే గ్రంథాలే కనుక ఆనాటి వారు సున్నాను సూచించటానికి ఏ అక్షరాన్ని వుపయోగించారో తెలియదు. అనంతర గణిత కాలానికి వచ్చేసరికి, ఒట్టి బిందువును శూన్యానికి సంకేతంగా వాడినట్లు తెలుస్తోంది. ఇలాంటి బిందువుకి అనుస్వారము అనే పేరుకూడా వున్నట్లు తెలుస్తోంది.
సున్నాతో గణితం
సనాతన భారతీయులు ఘ+0=్ఘ,్ఘతి=0=0 అని చెప్పి, సున్నాతో భాగాహారం చెయ్యవద్దని శాసించారు.

07/09/2018 - 22:04

ఫ్రాకృతమూలం
చోరి అర అస ద్ధాలు ఇ మా పుత్తి బ్భమసు అంధ ఆరమ్మి
అహి అ అరం లక్ఖి జ్జసి తమ భరిఏ దీవసీ హవ్వ (బమ్హయంతుడు)

సంస్కృత ఛాయ
చౌర్య రత శ్రద్ధా శీలే మా పుత్రి భ్రమరాంధకారే
అధికతరం లక్ష్యసే తమోభృతే దీపశిఖేవ!!

07/08/2018 - 21:29

రెండు పెట్టి భాగిస్తే ఒకటి వస్తుంది. దాంట్లో నించి ఒకటి తీసివేస్తే శూన్యం వస్తుంది అని పై వాక్యానికి అర్థం. దీనిని బట్టి నన=0 అనే రూపంలో సున్నా అనేది పింగళుడి నాటికే అస్తిత్వంలో వుందని నిరూపితవౌతోంది.

07/06/2018 - 21:38

ఫ్రాకృతమూలం
డి అరస్స అసుద్ధ మనస్స కులవహూణి అఅకుడ్డలిహి ఆఇం!
ది అహం కహేఇ రామాణులగ్గ సోమిత్తి చరి ఆ ఇం!! (హాలుడు)
సంస్కృత ఛాయ
దేవరస్యా శుద్ధ మనసః కులవధూర్నిజ కుడ్య లిఖితాని
దివసం కథయతి రామానులగ్న సౌమిత్రి చరితాని!!
తెలుగు

Pages