S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

04/13/2020 - 22:48

మానవత్వం గురించి చాలామంది చాలా చెబుతుంటారు. అసలు మానవత్వం ఉండాలి అని ప్రత్యేకంగా చెప్పడంలోని అంతరార్థం ఏముంటుంది? మనుషులన్నాక మానవత్వం ఉండి తీరాలి కదా. మానవత్వం లేకుండా ఇంత పని చేశారు అనే మాటలు మనం వింటుంటాం. కనికరం, మానవత్వం, ఇలాంటి మాటలు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది? అంటే ఈ ప్రపంచంలోకి మనుషులు వివిధ రకాల జంతువులు వచ్చాక చివరగా మనిషి రంగప్రవేశం చేశాడనేది కొంతమంది చెబుతుంటారు.

04/13/2020 - 22:47

3‘‘ఓరుూ మానవుడా! బలవంతునివి కమ్ము.’’ , 3‘‘ఓ మానవులారా! మీ పాదాలపై మీరు నిలబడి స్వతంత్రులు కండు2’’ అని మన వేదాలు, ఉపనిషత్తులు పలుకుతున్నాయి. ప్రతి మనిషిలోను బలం, బలహీనత రెండూ ఉంటాయి. కానీ బలహీనత వల్ల దుర్బలుగా ఉండడం తగదని మన ఉపనిషత్తులు ఉద్ఘోషిస్తున్నాయి. ఈసురోమని మనుషులుంటే దేశమేగతిన బాగుపడునోయ్ అన్న సంఘ సంస్కర్త గురజాడ వారి మాటను కూడా ఒక్కసారి ఈ గడ్డుసమయంలో గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం.

04/13/2020 - 22:41

యద్ ద్యావ ఇంద్ర తే శతం శతం భూమీరుత స్యుః
న త్వా వజ్రిన్ త్సహస్రం సూర్య అను న జాతమష్ట రోదసీ
భావం: ఓ పరమాత్మా! నీవు సంకల్పించి సృష్టించిన ఎన్నో ఊర్థ్వలోకాలు పృథివీలోకాలు అంతరిక్షంలోగల అనేక లోకాలు, అనేక సూర్యమండలాలు నిన్ను సమీపింపజాలకున్నాయి.

03/22/2020 - 22:37

అప్పటికే ‘‘ఇష్టదేవతా వందన, సుకవి స్తుతులగు కవితతినికృతులజేసి, నవీన కావ్యరచనకు ననుకూల కదల్’’ దలంచుచున్న పెద్దనతో, ‘అతుల పురాణాగమేతిహాసకథార్థ స్మృతియుతుడవు ఆంధ్ర కవితాపితామహుడవు, చతురవచోనిధివి, శిరీష కుసుమ పేశల సుధా మయోక్తుల పేర్కొన నీకు ఎవ్వరు’ ఈడనుచు ‘కృతి రచింపుము మాకు’ అని ప్రార్థించాడు. అంతటితో ఊరుకుంటే బాగానే ఉండేది.

03/21/2020 - 22:31

సీ. అంభోధివసన విశ్వంభరావలయంబు*
దనబాహుపురి మరకతము జేసె
నశ్రాంత విశ్రాణ నాసారలక్ష్మికి*
గవికదంబము* జాతకముల జేసె*
గకుబంతనిఖిలరా ణ్ణికరంబు* జరణమం
జీరంబు సాలభంజికల* జేసె
మహనీయనిజవిని ర్మలయశస్సరిసికి
గగనంబు గలహంసకంబు* జేసె
గీ. నతిశితకృపాణకృత్త మత్తారివీర
మండలేశసకుండల మకుటనూత్న
మస్తమాల్యపరంపరా మండనార్చి

03/19/2020 - 23:50

బ్రహ్మ ఏమిటో తెలుసుకోవాలన్న తపన కొందరికి వుంటుంది. వారిని జిజ్ఞాసు అంటారు. బ్రహ్మను గురించి తెలుసుకోవటాన్ని బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అంటారు. బృహత్ నుంచి బ్రహ్మ వచ్చింది. బృహత్ అంటే గొప్పది అని అర్థం. అంతకుమించినది ఏదీ లేదని చెప్పవచ్చు. ‘బ్రహ్మమొక్కటే పరబ్రహ్మమొక్కటే’నన్న అన్నమయ్య కీర్తన అందరికీ తెలిసిందే.

03/19/2020 - 23:22

సీ. అంభోధివసన విశ్వంభరావలయంబు*
దనబాహుపురి మరకతము జేసె
నశ్రాంత విశ్రాణ నాసారలక్ష్మికి*
గవికదంబము* జాతకముల జేసె*
గకుబంతనిఖిలరా ణ్ణికరంబు* జరణమం
జీరంబు సాలభంజికల* జేసె
మహనీయనిజవిని ర్మలయశస్సరిసికి
గగనంబు గలహంసకంబు* జేసె
గీ. నతిశితకృపాణకృత్త మత్తారివీర
మండలేశసకుండల మకుటనూత్న
మస్తమాల్యపరంపరా మండనార్చి

03/18/2020 - 22:41

3. దేవతలనే గడగడలాడించిన బ్రహ్మచర్య తపోదీక్షా పరాయణుడా! అంటే పుంజికస్థలని చూసి ‘‘అనంగ గ్లాని బడి కదిసి వడకుచు హీనస్వర మెస*గ బ్రోవవేనన్నని’’ న ‘‘పంచశరకాండ విఖండిత ధైర్యసారు*డు’’ మాత్రం కాడు. (వైరాగ్యమున జేసి) కాంక్షసేయు జారకామినులకు భోగబాహ్యుడు అన్నంత చక్కని వాడు. కౌతుక శ్రీ విధి కూకటుల్గొలిచి చేసిన కూరిమి సోమిదమ్మతో కాపురం చేసుకొంటున్న గృహస్థు.

03/18/2020 - 22:39

శ్రీరామాయణం కేవలం ఒక అవతారపురుషుడి జీవిత చరిత్ర కాదు. మానవ జీవన విధానానికి దర్పణం. అద్దంలో మన ముఖం మనం చూసుకోవచ్చు. లోపాలను సరిదిద్దుకొని మరింత అందంగా తయారుచేసుకోవచ్చు. అలాంటి అద్భుతమైన అవకాశాన్ని ఆది కవి వాల్మీకి మహాకావ్య రూపంలో శిల్పీకరించి మానవాళికి మహోపకారం చేశాడు.

03/17/2020 - 23:13

పారదర్శక విమర్శ
*

Pages