S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

01/06/2019 - 22:14

నిన్ను నమ్మినరీతి నమ్మనొరులన్, నీకన్న నాకెన్న లే
రన్నల్దమ్ములు తల్లిదండ్రులు గురుండాపత్సహాయుండు నా
యన్నా! యెన్నడు నన్ను సంస్కృతి విషాదాంబోధి దాటించి యు
చ్ఛిన్నానంద సుఖాబ్ధిఁ దేల్చెదొ కదే! శ్రీకాళహస్తీశ్వరా!

01/04/2019 - 19:51

నీకున్, మాంసము వాంఛయేని కరవా? నీ చేత లేడుండగా
జోకైనట్టిగా కుఠారముండ, ననలజ్యోతుండ, నీరుండగా
పాకరంబొప్ప ఘటించి, చేతిపునుకన్ భక్షింప కా బోయచేఁ
చేకొం టెంగిలి మాంసమిట్లు తగునా శ్రీకాళహస్తీశ్వరా!

01/03/2019 - 19:39

నిను నా వాకిలిఁగావుమంటినొ? మరున్నీ లాలకభ్రాంతిఁ గుం
టెన పొమ్మంటినొ? యెంగిలిచ్చి తిను, తింటేగాని కాదంటినో?
నిను నెమ్మిం దగ విశ్వసించు సుజనానీకంబు రక్షింపఁ చే
సిన నా విన్నపమేల చే కొనవయా? శ్రీకాళహస్తీశ్వరా?

01/02/2019 - 19:41

నిను సేవింపగ నాపదల్పొడమనీ, నిత్యోత్సవం బబ్బనీ
జనమాత్రుండననీ, మహాత్ముడననీ, సంసార మోహంబుపై
కొననీ, జ్ఞానము గల్గనీ, గ్రహగతుల్ కుందింపనీ, మేలు వ
చ్చిన రానీ, యవి నాకు భూషణములే శ్రీకాళహస్తీశ్వరా!

01/02/2019 - 19:40

బాహ్యదృష్టితో చూస్తే శబ్దాడంబరాది అలంకారాలు కనబడతాయి. ఇది సుందరకాండలో ఎక్కువ. ఈ లక్షణం రావణ ప్రకృతిని లంకా బాహ్య సౌందర్యాన్ని కవి స్థూలంగా చూసెట్టే విధానమని మనం భావించుకోవాలి.
ఆ వెనె్నట్లో స్వామి పిల్లిమొగ్గలు వేస్తూన్నట్లే ఈ వర్ణన బాహ్య స్వరూపం కూడా కనబడుతుంది. ఇక్కడినుండి పురస్థలయిన స్ర్తిలను చూస్తూ బయలుదేరేడు.
అయితే వారెలా ఉన్నారు.

01/01/2019 - 19:55

ఉపాయమాస్థితస్యాపి నశ్యస్త్యర్థాః ప్రమాద్యతః
హన్తి నోపశయస్థోపి శయాలుః మృగయుః మృగాన్
అది ‘మాఘ’ మహాకవి కట్టిన అక్షర మణితోరణం..
‘శిశుపాలవధ’ కావ్య ప్రాంగణంలోని దృశ్యమిది-

01/01/2019 - 04:11

వాని చదువు, లలిత కళాలాభిలాష కూడా కేవల తన భౌతికాభివృద్ధికి మాత్రమే ఉపయోగించేటట్లుంటుంది. ఎవడినో సాధించాలనే ఈర్ష్యాద్వేషాలతో చదువుతాడు. వీడు రాక్షస పండితుడే తప్ప సాత్విక పండితుడు కాడు. వీని చదువువలన దేశానికి జాతికి ముప్పే తప్ప ఇంపుండదు.
అందుకని- ఈ చదువులు ఈ కళాభిరతి స్వామిని ఆకర్షించటంలేదు. ముందుకు నడుస్తున్నాడు.
ఆవేళ శుద్ధ త్రయోదశి.
చంద్రుడు గిరి వృక్షాలపైకి వచ్చేడు.

01/01/2019 - 04:10

22.నీరును అందున్న బుడగయునొక్కటియే.బుడగ నీటియందే పుట్టి, నీటిప దేలుచు, తుదకు నీటియందే అడగుచున్నది. అటులనే జీవాత్మయు పరమాత్మయు నొక్కటియే. ఐనను అంశ భేదము మాత్రము కలదు. ఒకటి రెండు ఖండము, రెండవది అఖండము;ఒకటి పరతంత్రము, రెండవది స్వతంత్రము.
23.జీవాత్మ భావము ఎట్టి?గంగా అపవాహమున ఒక భాగమునకు హద్దులేర్పరచి, ఆ నాగమును ‘నా గంగ’ యనుటవంటిది.

12/30/2018 - 23:05

కం భగవద్గీత! నమస్సులు!
జగమునకున్ నీ జయంతి జయకేతనమై
ఎగరవలె శాశ్వతంబుగ
ఖగ వాహన వదనముక్త కావ్యపదంబుల్
సీ వ్యాసర్షి హృదయాన ప్రాదుర్భవించిన
విశ్వమానవ దూత వేదమాత!
భారత రణమందు భగవంతుడే బోధ
చేసిన ఉపనిషత్ సిరుల ప్రోత!
భారతీయ ప్రజావాహినీ రక్తాన
ప్రవహించు గుణదాత ప్రణవమోత!
శోక మోహాల సుషుప్తిలో మునిగిన
‘నర’జాతి దుఃఖాంత నవ్యశాంత!

12/30/2018 - 23:05

ఆమె దర్శనాన్ని కామేశ్వరునితో కలిసి సహస్రారంలో చేయాలి. ఆజ్ఞా కమలంలో ఆ తల్లి యోగినిగా మాత్రమే కనబడుతుంది.
అందుకని వైదేహీ దర్శనోత్సు కుడవుతున్నాడు. విషణ్ణుడవుతున్నాడు. బుద్ధిమంతుడైన సాధకుడు ఈ విషణ్ణస్థితిలోనుంచి బయటపడతాడు. కనుకే-
సమీక్ష్యతు మహాబాహూ రాఘవస్య పరాక్రమం
లక్ష్మణస్యచ విక్రాంతమభవప్రీతి మాన్ కపిః

Pages